Phân tử NH3 có kết cấu hình chop, với nguyên tử nitơ sống đỉnh, đáy là 1 tam giác cơ mà đỉnh là cha nguyên tử hiđro.

Bạn đang xem: Muối amoni là gì


I. CẤU TẠO

- Phân tử NH3 có kết cấu hình chóp, với nguyên tử nitơ làm việc đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là bố nguyên trường đoản cú hiđro.

- Ba link N-H số đông là links cộng hóa trị bao gồm cực, các cặp electron tầm thường đều lệch về phía nguyên tử nitơ

=> NH3 là phân tử có cực.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Amoniac là hóa học khí không màu, mùi khai cùng sốc, nhẹ hơn không khí; tan xuất sắc trong nước

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazo yếu

- Do tất cả cặp electron thoải mái nên NH3 dễ thừa nhận H+, diễn đạt tính bazơ yếu(tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh, chức năng với axit, tác dụng với hỗn hợp muối).

a) chức năng với nước:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

⇒ dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

b) tính năng với dung dịch muối:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Lưu ý: Al(OH)3 không tan được trong dung dịch NH3

c) công dụng với axit tạo nên muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2. Tính khử

- Nitơ vào NH3 có mức thoái hóa thấp tốt nhất (-3) phải NH3 thể hiện tính khử bạo phổi như tính năng với oxi, clo và một số trong những oxit kim loại.

a) tính năng với oxi:

4NH3 + 3O2 .(xrightarrowt^o) 2N2 + 6H2O

- Nếu gồm Pt là xúc tác, ta nhận được khí NO.

 4NH3 + 5O2 (xrightarrowt^o,,,xt) 4NO + 6H2O

b) chức năng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

=> NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra chế tác “ khói trắng” NH4Cl

c) tác dụng với oxit kim loại:

2NH3 + 3CuO (xrightarrowt^o) 3Cu + N2­ + 3H2O 

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Trong chống thí nghiệm

NH3 được điều chế bằng cách cho muối hạt amniac tính năng với chất kiềm khi làm cho nóng nhẹ. Để điều chế cấp tốc một lượng nhỏ tuổi khí ammoniac bạn ta thường nấu nóng dung dịch ammoniac đặc.

2. Trong công nghiệp


Amoniac được tổng hòa hợp từ khí N2 và khí H2 theo bội phản ứng:

N2 (k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ

V. MUỐI AMONI là phần đa chất tinh thể ion, phân tử có cation amoni NH4+ và anion gốc axit.

1. đặc thù vật lí

Tất cả những muối amoni đầy đủ dễ rã trong nước với khi tan năng lượng điện li trọn vẹn thành các ion.

2. Tính chất hóa học

a) bội nghịch ứng thuỷ phân

Tạo môi trường thiên nhiên có tính axit có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

b) tính năng với dung dịch kiềm: (nhận biết ion amoni, điều chế amoniac trong chống thí nghiệm)

*

c) bội phản ứng sức nóng phân

- muối amoni chứa gốc của axit không tồn tại tính oxi hóa khi nung lạnh bị phân diệt thành NH3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Atm Ngân Hàng Lần Đầu Trên Điện Thoại

*

- muối hạt amoni cất gốc của axit tất cả tính oxi hóa lúc bị nhiệt phân tạo ra N2, N2O.