Chất điện li yếu

Bài viết này họ cùng tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ điện li là gì: lúc axit bazo với muối rã trong nước xẩy ra hiện tượng gì? phản bội ứng xẩy ra trong hỗn hợp nước có điểm sáng gì? Phân một số loại chất năng lượng điện ly bạo phổi chất điện ly yếu bằng phương pháp nào?

A. định hướng về sự điện li

Liên quan: chất điện li yếu

I. Hiện tượng điện li


1. Thí nghiệm hiện tượng lạ điện li

– khi nối các đầu dây dẫn điện với 1 nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước đựng và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Muối điện li yếu

*

– nếu làm những thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 ko dẫn điện.

– Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ cùng muối phần lớn dẫn điện.

2. Vì sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ cùng muối vào nước

• Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đang giả thiết và trong tương lai thực nghiệm đã chứng thực rằng:

– Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân với điện tích vận động tự vì chưng được call là các ion.

– quá trình phân li những chất trong nước ra ion là sự việc điện li. Phần nhiều chất tung trong nước phân li ra ion được điện thoại tư vấn là hầu hết chất điện li .

→ Vậy axit, bazơ và muối là đều chất năng lượng điện li.

• Sự năng lượng điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li, ví dụ:

– muối phân li thành cation kim loại và anion cội axit:

NaCl → Na+ + Cl−

– Axit phân li thành cation H+ và anion nơi bắt đầu axit:

HCl → H+ + Cl−

– Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự điện li

– Sự điện li là quá trình phân li thành các ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc rét chảy.

– chất điện li là các chất lúc tan vào nước tạo ra thành dung dịch dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. Phân các loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu

1. Độ điện li

– Để biểu thị mức độ phân li ra ion của các chất năng lượng điện li, ta dùng khái niệm độ điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số phần tử hòa rã (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng chính là tỉ lệ cùng với số mol, bắt buộc αα bằng tỉ số phần nồng độ mol chất tan phân li thành Cp cùng tổng mật độ mol của hóa học tan trong hỗn hợp Ct:

*

• Độ năng lượng điện li α dựa vào vào:

– bản chất của hóa học tan.

– bản chất của dung môi.

– nhiệt độ độ

– Nồng độ chất điện li.

2. Chất điện li to gan lớn mật và hóa học điện li yếu

a) Chât điện li mạnh

• chất điện li mạnh là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan hầu như phân li ra ion

• đầy đủ chất điện li khỏe mạnh là:

– các axit mạnh mẽ như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, …

– các bazơ to gan lớn mật như NaOH, KOH, Ba(OH)2Ba(OH)2,… và số đông các muối.

• vào phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, tín đồ ta cần sử dụng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quá trình điện li.

*Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

b) hóa học điện li yếu

• chất điện li yếu là hóa học khi tung trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

• phần nhiều chất điện li yếu ớt là:

– các axit yếu như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

– các bazơ yếu đuối như: Bi(OH)3, Mg(OH)2, …

• vào phương trình điện li của hóa học điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Top 5 Trang Web Vẽ Hình Học Online Sao Cho Hiệu Quả, Giảng Dạy Hình Học Online Sao Cho Hiệu Quả

*Ví dụ: CH3COOH

*
CH3COO− + H+

• thăng bằng điện li là cân đối động. Giống như mọi thăng bằng hoá học khác, cân bằng điện li cũng tuân theo nguyên lí vận động và di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài cộng sự điện li

* bài bác 1 trang 7 sgk hoá 11: các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do vì sao gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là do vì sao gì?

• Lời giải:

– trong dung dịch: những axit, các bazơ, những muối phân li ra những ion dương và ion âm vận động tự do phải dung dịch của chúng có chức năng dẫn điện. Ví dụ: