tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Các Phương trình này còn có xảy ra ko nhỉ:

NaNO3 + HCl → NaCl + HNO3

Mg(NO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2HNO3 (PT này ngơi nghỉ BT3/33-SGK hóa 9)


*

Điều kiện của những phản ứng giữa axit cùng muối là:

- nếu axit mạnh tác dụng với muối bột của nơi bắt đầu axit yếu thì ko cần đk (vì nơi bắt đầu axit mạnh dạn trong axit đem công dụng đẩy được gốc axit yếu của muối, cho nên xảy ra phản ứng hội đàm giữa hai hóa học tham gia)

- Nếu cội axit của axit với muối hầu hết là nơi bắt đầu axit to gan (hoặc trường hòa hợp axit yếu tác dụng với muối của cội axit mạnh) thì sản phẩm sinh ra phải bao gồm kết tủa tuyệt khí cất cánh lên thì mới xẩy ra phản ứng.

Bạn đang xem: Nacl cộng gì ra nano3

Cả nhì phản ứng bạn đưa ra rất nhiều thuộc ngôi trường hợp sản phẩm hai (gốc axit của axit và muối đông đảo là nơi bắt đầu axit mạnh) mà thành phầm lại không tồn tại kết tủa xuất xắc khí cất cánh lên phải hai phản bội ứng này sẽ không thể xẩy ra được.

Chúc bạn làm việc tốt.


Đúng 0
phản hồi (1)
*

không xảy ra vì sản phẩm không có chất kết tủa hoặc khí thoát lên


Đúng 0
comment (0)

Cho các phương trình hóa học:

(1) Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O;

(2) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O;

(3) HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O;

(4) H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.

Các phương trình có cùng phương trình ion thu gọn là

A. (1) với (2)

B. (2) với (3)

C. (3) và (4)

D. (1) cùng (3)


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn D


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho những phương trình chất hóa học là 

(1) Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O;

(2) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O;

(3) HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O;

(4) H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.

các phương trình bao gồm cùng phương trình ion thu gọn là

A. (1) và (3)

B. (3) cùng (4)

C. (2) với (3)

D. (1) và (2)


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Cho bội nghịch ứng hóa học: KOH + HCl→ KCl + H2O. Làm phản ứng nào tiếp sau đây có thuộc phương trình ion thu gọn với làm phản ứng trên?

A.NaOH +HNO3→ NaNO3 + H2O.

B.2KOH + MgCl2→ Mg(OH)2+ 2KCl.

C.Ba(OH)2 + H2SO4→ BaSO4 + 2H2O.

D.Na2S + 2HCl→ 2NaCl + H2S


Lớp 11 hóa học Chương 2. đội nitơ
1
0
Gửi diệt

A.NaOH +HNO3→ NaNO3 + H2O.


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho phản nghịch ứng hóa học: KOH + HCl→ KCl + H2O. Phản bội ứng nào dưới đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A.NaOH +HNO3→ NaNO3 + H2O.

B.2KOH + MgCl2→ Mg(OH)2+ 2KCl.

C.Ba(OH)2 + H2SO4→ BaSO4 + 2H2O.

D.Na2S + 2HCl→ 2NaCl + H2S


Lớp 11 hóa học Chương 2. đội nitơ
2
0
Gửi hủy

A.

NaOH +HNO3→ NaNO3 + H2O.


Đúng 1

phản hồi (0)

A.NaOH +HNO3→ NaNO3 + H2O.


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho các phản ứng sau:

(a) NaOH + HClO → NaClO + H2O.

(b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

(c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O.

(d) Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O.

Số bội phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn B


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phản ứng sau:

1. NaOH + HClO → NaClO + H2O

2. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

  3. 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

4. NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

5. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản bội ứng tất cả cùng phương trình ion rút gọn gàng : H+ + OH- → H2O là:

 A. 5.

 B. 4.

 C. 2.

 D. 3.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn lời giải C

1. NaOH + HClO → NaClO + H2O O H - + H C l O → C l O - + H 2 O

2. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O M g ( O H ) 2 + 2 H + → M g 2 + + H 2 O

3. 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 3 O H - + H 3 p. O 4 → phường O 3 3 - + 2 H 2 O

4. NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O H + + O H - → H 2 O

5. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O H + + O H - → H 2 O


Đúng 0

bình luận (0)

Viết những phương trình hóa học màn biểu diễn các thay đổi sau đây:

a) Al⎯⎯→(1)AlCl3⎯⎯→(2)Al(OH)3⎯⎯→(3)Al2(SO4)3⎯⎯→(4)Al(NO3)3

b) mãng cầu ⎯⎯→(1)NaOH⎯⎯→(2)Na2SO4⎯⎯→(3)NaCl⎯⎯→(4)NaNO3 

c) Mg⎯⎯→(1)MgO⎯⎯→(2)MgCl2⎯⎯→(3)Mg(OH)2⎯⎯→(4)MgSO4

 


Lớp 8 hóa học
2
0
Gửi bỏ

a) 

(1) 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH --> Al(OH)3(downarrow) + 3NaCl

(3) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 6H2O

(4) Al2(SO4)3+ 3Ba(NO3)2 --> 2Al(NO3)3 + 3BaSO4(downarrow)

b)

(1) 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

(2) 2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O

(3) Na2SO4 + BaCl2 --> BaSO4(downarrow) + 2NaCl

(4) NaCl + AgNO3 --> NaNO3 + AgCl(downarrow)

c) 

(1) 2Mg + O2 --to--> 2MgO

(2) MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

(3) MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2(downarrow) + 2NaCl

(4) Mg(OH)2 + H2SO4 --> MgSO4 + 2H2O


Đúng 3

comment (0)

a)(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

(2AlCl_3+3Baleft(OH ight)_2 ightarrow2Alleft(OH ight)_3+3BaCl_2)

(2Alleft(OH ight)_3+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2O)

(Al_2left(SO_4 ight)_3+3Baleft(NO_3 ight)_2 ightarrow2Alleft(NO_3 ight)_3+3BaSO_4)

b)(2Na+2H_2O ightarrow2NaOH+H_2)

(2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

(Na_2SO_4+BaCl_2 ightarrow2NaCl+BaSO_4)

(NaCl+HNO_3 ightarrow NaNO_3+HCl)

Câu c em tự luyện tập nhé!!!


Đúng 0
bình luận (0)

Bằng cách thức hóa học, nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu sau : (Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng xảy ra)a) NaOH, Na2SO4, NaNO3.

b) NaOH, NaCl, NaNO3, HCl.

c) Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4.

Xem thêm: #99 Đề Thi Hsg Văn 7 Cấp Thành Phố, Đề Thi Hsg Văn 7 Cấp Thành Phố

d) NaOH, NaCl, HCl, H2SO4.

 


Lớp 9 hóa học
2
1
gởi Hủy

a) 

- cần sử dụng quỳ tím

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không thay đổi màu: NaNO3 và Na2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) xuất hiện thêm kết tủa: Na2SO4

PTHH: (BaCl_2+Na_2SO_4 ightarrow2NaCl+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện tượng: NaNO3

b) 

- dùng quỳ tím

+) Hóa xanh: NaOH

+) Hóa đỏ: HCl 

+) Không thay đổi màu: NaCl và NaNO3

- Đổ dd AgNO3 vào 2 dd còn lại

+) mở ra kết tủa: NaCl

PTHH: (AgNO_3+NaCl ightarrow NaNO_3+AgCldownarrow)

+) Không hiện tượng: NaNO3


Đúng 5

phản hồi (0)

c)

- sử dụng quỳ tím

+) Hóa xanh: Ba(OH)2 và NaOH

+) Không đổi màu: Na2SO4

- Đổ dd K2SO4 vào 2 dd còn lại

+) xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2

PTHH: (K_2SO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow2KOH+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện tại tượng: NaOH

d) 

- cần sử dụng quỳ tím

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không đổi màu: NaCl

+) Hóa đỏ: HCl cùng H2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: (BaCl_2+H_2SO_4 ightarrow2HCl+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện nay tượng: HCl


Đúng 2
phản hồi (0)

Nhận biết các dung dịch sau đựng trong những lọ mất nhãn riêng biệt biệt. Viết những phương trình xảy ra: a) HCl, H2SO4, HNO3 b) HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, Ca(OH)2.  c)CaCl2 HCl, NaCl, NaOH, CuSO4 d) NaCl, Na2SO4, H2SO4, KOH, HCl, NaNO3

 


Lớp 9 hóa học
0
0
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
plovdent.com