Nếu như đã có tác dụng quen với bài xích tập về oxit axit công dụng với dụng dịch kiềm tốt oxit bazo tác dụng với axit thì câu chữ phần bài xích tập SO2, CO2 công dụng với các dung dịch kiềm như NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 cũng biến thành không vượt khó.

Bạn đang xem: Naoh tác dụng với so2


Ngoài dạng bài tập trắc nghiệm các câu hỏi lý thuyết về đặc thù hóa học, bài viết này họ tập trung vào dạng bài tập đo lường và tính toán định lượng khi SO2, CO2 tác dụng với những dung dịch kiềm như NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

– Thực tế so với dạng bài tâp về Oxit axit (như SO2, CO2) công dụng với hỗn hợp kiềm (như NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2) chúng ta cần phải lập tỉ lệ mol, cụ thể như sau:

Bạn vẫn xem: bài tập về SO2, CO2 chức năng với dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH)2 – Hóa 9 siêng đề


* phản bội ứng của SO2 khi tính năng với hỗn hợp NaOH:

 SO2 + NaOH → NaHSO3 (1)

 1 1

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (2)

 1 2

• Ta lập tỉ lệ:

> giữ ý:

 + ví như bazơ là NaOH, KOH thì nOH– = nNaOH; nOH– = nKOH; 

 + giả dụ bazơ là Ca(OH)2, Ba(OH)2 thì nOH– = 2nCa(OH)2 ; nOH– = 2nBa(OH)2

• Xét cực hiếm của T:

– trường hợp T ≤ 1 ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (1) diễn ra ⇒ thành phầm sinh ra chỉ bao gồm muối NaHSO3 và hoàn toàn có thể có SO2 dư

– trường hợp T ≥ 2 ⇒ Chỉ xẩy ra phản ứng (2) diễn ra ⇒ sản phẩm sinh ra chỉ bao gồm muối Na2SO3 và rất có thể có NaOH dư

– ví như 1 3, Na2SO3.

* việc CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (1)

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

• Ta lập tỉ lệ:

• Xét quý hiếm của T:

– nếu như T ≤ 1: Chỉ xảy ra phản ứng (1) ⇒ sản phẩm sinh ra chỉ tất cả muối Ca(HCO3)2 và rất có thể có CO2 dư

– ví như T ≥ 2 ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (2) ⇒ thành phầm sinh ra chỉ gồm muối CaCO3 và hoàn toàn có thể có Ca(OH)2 dư

– nếu 1 3)2, CaCO3.

* bài xích tập về CO2, SO2 chức năng với dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH)2,…

* bài tập 1: Dẫn 112ml khí SO2 (đktc) trải qua 700ml hỗn hợp Ca(OH)2 có mật độ 0,01 M, thành phầm là muối can xi sunfit.

a) Viết phương trình làm phản ứng hóa học.

b) Tính trọng lượng các hóa học sau phản bội ứng.

Xem lời giải


• Đề bài: Dẫn 112ml khí SO2 (đktc) trải qua 700ml hỗn hợp Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, thành phầm là muối canxi sunfit.

a) Viết phương trình làm phản ứng hóa học.

b) Tính khối lượng các hóa học sau phản bội ứng.

• Lời giải:

– Theo bài xích ra ta có: VSO2 = 112(ml) = 0,112 (l); Vdd Ca(OH)2 = 700(ml) = 0,7(l).

 ⇒ nSO2 = V/22,4 = 0,112/22,4 = 0,005 (mol).

 Từ công thức: cm = n/V suy ra nCa(OH)2 = CM.Vdd Ca(OH)2 = 0,7.0,01 = 0,007 (mol).

⇒ nOH = 2nCa(OH)2 = 2.0,007 =0,014(mol). 

a) Phương trình phản bội ứng:

 SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ và theo bài xích ra, ta có:

– Ta lập tỉ lệ:

– Xét giá trị của T, thấy T>2 nên chỉ xảy ra làm phản ứng tạo thành muối CaSO3

 (tức là: SO2 hết Ca(OH)2 dư; các chất sau phản bội ứng là Ca(OH)2 và CaSO3)

– Theo PTPƯ: nCa(OH)2 = nSO2 = 0,005 (mol).

 ⇒ nCa(OH)2(dư) = 0,007 – 0,005 = 0,002 (mol).

 ⇒ mCa(OH)2(dư) = n.M = 0,002.74 = 0,148 (g).

 ⇒ nCaSO3 = nSO2 = 0,005 (mol)

 ⇒ mCaSO3 = n.M = 0,005.120 = 0,6 (g).

– Vậy khối lượng các chất sau phả ứng là: Ca(OH)2(dư) = 0,148(g); CaSO3 = 0,6(g).


* bài xích tập 2: Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Trọng lượng hai muối chế tác thành là bao nhiêu?

Xem lời giải


• Đề bài: Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào trong bình chứa 100 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Trọng lượng hai muối tạo thành là bao nhiêu?

• Lời giải:

– Ta có: VCO2 = 448(ml) = 0,448(l) nghỉ ngơi đktc nên: nCO2 = V/22,4 = 0,448/22,4 = 0,02(mol).

– Lại có: Vdd(NaOH) = 100(ml) = 0,1(l), CM(NaOH) = 0,25M

 nên từ công thức: centimet = n/V suy ra nNaOH = CM.V = 0,25.0,1 = 0,025(mol).

– Lập tỉ lệ: 

– Xét quý giá của T thấy 12CO3 (x mol) với NaHCO3 (y mol)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

x ← 2x ← x (mol)

 CO2 + NaOH → NaHCO3

y ← y ← y (mol)

– Theo PTPƯ, ta có: ∑nCO2 = x + y = 0,02 (*)

 ∑nNaOH = 2x + y = 0,025 (**)

– Giải hệ từ (*) với (**) ta được: x = 0,005 (mol); y = 0,015 (mol)

⇒ trọng lượng các muối sản xuất thành là:

 mNa2CO3 = n.M = 0,005.106 = 0,53(g); mNaHCO3 = 0,015.84 = 1,26(g).


* bài tập 3: Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Trọng lượng của muối bột thu được sau bội nghịch ứng là bao nhiêu?

Xem lời giải


• Đề bài: Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M. Khối lượng của muối thu được sau bội nghịch ứng là bao nhiêu?

• Lời giải:

– Ta có: VCa(OH)2 = 700(ml) =0,7(l); CM(Ca(OH)2) = 0,1M

 Từ phương pháp CM = n/V suy ra: nCa(OH)2 = CM.V = 0,1. 0,7 = 0,07(mol).

 ⇒ 0,07 mol Ca(OH)2 có chứa 0,14 mol OH

– Từ công thức (khí sinh sống đktc): n = V/22,4 suy ra nSO2 = 1,12/22,4 = 0,05(mol)

– Ta lập tỉ lệ: 2" />

⇒ thành phầm sau phản nghịch ứng chỉ tất cả muối CaSO3 và Ca(OH)2 dư, ta tất cả PTPƯ:

 SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

0,05(mol) → 0,05 → 0,05

⇒ mCaSO3 = 0,05.120 = 6(g).

– Kết luận: Khối lượng muối CaSO3 thu được sau bội phản ứng là 6 gam.


* bài xích tập 4: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Trọng lượng muối sinh sản thành là bao nhiêu?

Xem lời giải


• Đề bài: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml dung dịch NaOH 2% có cân nặng riêng là 1,05g/ml. Khối lượng muối chế tạo ra thành là bao nhiêu?

• Lời giải:

– Ta có: nCO2 = V/22,4 = 4,48/22,4 = 0,2(mol);

– trường đoản cú công thức:D = m/D suy ra mdd = D.V = 1,05.190,48 = 200(g).

– Từ công thức C% = (mct/mdd).100% suy ra mNaOH = 200.2% = 4(g)

 ⇒ nNaOH = m/M = 4/40 = 0,1 (mol).

– Lập tỉ lệ: 

 CO2 + NaOH → NaHCO3

 0,1 ← 0,1(mol) → 0,1

⇒ khối lượng mối tạo thành thành là” mNaHCO3 = 0,1.84 = 8,4 (g).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 : Chuyển Động Đều


Như vậy những em thấy để hiểu và làm cho được dạng toán này những em cần nắm rõ được đặc thù hóa học (các phương trình làm phản ứng – PTPƯ) của oxit, lập tỉ lệ số mol với xét quý hiếm của tỉ lệ thành phần này để xác minh có PTPƯ nào xảy ra, trường đoản cú đó new giải được bài xích toán. Đây là dạng toán đặc biệt mà các em đang còn gặp gỡ ở bậc thpt và thường xuất hiện trong đề thi giỏi nghiêp thpt quốc gia.