Đặt (left{ eginarraylu = x\dv = cos xdxendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayldu = dx\v = sin xendarray ight.)

(eginarrayl Rightarrow int xcos xdx = xsin x - int sin xdx \,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = xsin x + cos x + Cendarray)
Bạn đang xem: Nguyên hàm xcosxdx

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong phương pháp nguyên hàm từng phần, giả dụ (left{ eginarraylu = gleft( x ight)\dv = hleft( x ight)dxendarray ight.) thì:


Cho (Fleft( x ight) = int left( x + 1 ight)f"left( x ight)dx ). Tính (I = int fleft( x ight)dx ) theo $F(x)$.


Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f"left( x ight) = left( x + 1 ight)e^x$ cùng $int f"(x) dx = (ax + b)e^x + c$ cùng với $a, b, c$ là những hằng số. Chọn mệnh đề đúng:


Biết $Fleft( x ight) = left( ax + b ight).e^x$ là nguyên hàm của hàm số $y = left( 2x + 3 ight).e^x$. Khi ấy $b - a$ là


Ta bao gồm ( - dfracx + ae^x) là một trong những họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxe^x), khi đó:


Cho F(x) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxcos ^2x) thỏa mãn (Fleft( 0 ight) = 0.) Tính (Fleft( pi ight)?)
Xem thêm: Tham Luận Là Gì - Hướng Dẫn Viết Một Bài Tham Luận Đúng Chuẩn

Biết rằng (xe^x) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( - x ight)) trên khoảng tầm (left( - infty ; + infty ight)). Call (Fleft( x ight)) là 1 trong những nguyên hàm của (f"left( x ight)e^x) vừa lòng (Fleft( 0 ight) = 1), cực hiếm của (Fleft( - 1 ight)) bằng:


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm liên tục trên (mathbbR) cùng (fleft( 1 ight) = 0), (Fleft( x ight) = left< fleft( x ight) ight>^2020) là một trong nguyên hàm của (2020x.e^x). Họ các nguyên hàm của (f^2020left( x ight)) là: