- nguyên tắc 1: các nguyên tố được xếp theo chiều tăng mạnh của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Nguyên tố b

- cơ chế 2: những nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- phương pháp 3: các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần lớn electron có tác dụng tham gia hình thành links hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số máy tự của ô yếu tắc đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 nhân tố $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: tất cả 8 thành phần $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 nhân tố $Na,(Z=11)$ mang đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 yếu tắc $K,(Z=19)$ mang lại $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 yếu tắc $Rb,(Z=37)$ mang đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: bao gồm 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ nhân tố $Fr,(Z=87)$ mang đến nguyên tố gồm $Z=110$, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dấn xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì bao gồm số lớp electron cân nhau và bằng số thứ trường đoản cú của chu kì.

- bắt đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron quánh biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: có 14 nguyên tố lép vế $La,(Z=57)$ nằm trong chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 nguyên tố sau $Ac,(Z=89)$ thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron giống như nhau, vì thế có đặc thù hóa học gần giống nhau cùng được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 team A (đánh số từ bỏ IA mang lại VIIIA) và 8 team B (đánh số từ bỏ IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một đội có số electron hóa trị đều nhau và thông qua số thứ tự của group (trừ hai cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- team A bao gồm 8 đội từ IA cho VIIIA.

- những nguyên tố nhóm A có nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ yếu tắc $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ thành phần $p$: đội IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số trang bị tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ ví như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* đội B:

- team B có 8 nhóm được đặt số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang đề xuất trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Couple Run Game Chạy Đua 2 Người Vui Nhộn, Game Chạy 2

- team B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)