- các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Nguyên tố p

- các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có chức năng tham gia vào quy trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số thiết bị tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố kia (= số e = số phường = số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân).

*

 

2. Chu kì với nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số máy tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: tất cả chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg thuộc chu kì 3 vì gồm 3 lớp electron.

b) nhóm nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron giống như nhau, do đó có đặc thù hóa học tương tự nhau và được xếp thành một cột.

- bao gồm 2 nhiều loại nhóm thành phần là nhóm A với nhóm B:

+ nhóm A: bao gồm các thành phần s cùng p.

Số vật dụng tự team A = tổng thể e phần bên ngoài cùng.

+ nhóm B: bao gồm các yếu tắc d cùng f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* giả dụ (x + y) = 3 → 7 thì yếu tố thuộc đội (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8 → 10 thì yếu tố thuộc đội VIIIB.

* trường hợp (x + y) > 10 thì thành phần thuộc đội (x + y – 10)B.


- Khối các nguyên tố s, p, d, f

- Khối các nguyên tố s: gồm các nguyên tố team IA và IIA

- Là đông đảo nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- Là phần đông nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối những nguyên tố d: gồm những nguyên tố thuộc đội B.

- Là gần như nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc bọn họ Lantan với họ Actini.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1, Top 20 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Chọn Lọc, Có Đáp Án

- Là các nguyên tố nhưng nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.