I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

- Khi ráng thế một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3bằng một giỏi nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Bạn đang xem: Nhóm chức đặc trưng của amin

Ví dụ:

*

2. Phân loại

a. Theo gốc hiđrocacbon:

– Amin không thơm: CH3NH2, C2H5NH2, ...

– Amin thơm: C6H5NH2, CH3C6H4NH2, ...

– Amin dị vòng:

*

b. Theo bậc amin:là số nguyên tử H vào phân tử NH3bị chũm thế bởi gốc hiđrocacbon. Theo đó, những amin được phân loại thành:

Amin bậc IAmin bậc IIAmin bậc III
R–NH2R–NH–R’
*
R, R’ và R’’ là gốc hiđrocacbon

Ví dụ:

*

II. Đồng phân, danh pháp


1. Đồng phân

– Đồng phân về mạch cacbon.

– Đồng phân vị trí team chức.

– Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

*

2. Danh pháp

a. Biện pháp gọi tên theo danh pháp gốc – chức:Tên gốc hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2(Metylamin), C2H5–NH2(Etylamin), CH3CH(NH2)CH3(Isopropylamin), …

b. Giải pháp gọi thương hiệu theo danh pháp núm thế:Tên hiđrocacbon + vị trí + amin

Ví dụ: CH3NH2(Metanamin), C2H5–NH2(Etanamin), CH3CH(NH2)CH3(Propan - 2 - amin), ...

c. Thương hiệu thông thường chỉ áp dụng với một số amin:

Tên gọi của một số amin

*

-Lưu ý:

– Tên những nhóm ankyl đọc theo thứ tự chữ loại a, b, c, … + amin.

– Với các amin bậc 2 và 3, chọn mạch nhiều năm nhất chứa N làm cho mạch chính:

+ có 2 team ankyl → thêm một chữ N ở đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ gồm 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N ở đầu (nếu vào 3 đội thế có 2 nhóm giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ bao gồm 3 đội ankyl không giống nhau → 2 chữ N phương pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

– Khi đội –NH2đóng vai trò team thế thì gọi là nhóm amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. Tính chất vật lý

- Chất rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị hơi ngọt.

- Nhiệt độ lạnh chảy cao, dễ tung trong nước vì amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

*

– Metyl–, đimetyl–, trimetyl– cùng etylamin là những chất khí bám mùi khai khó chịu, độc, dễ rã trong nước, những amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, ko màu, rất độc, không nhiều tan vào nước, rã trong ancol với benzen.

IV. Cấu tạo phân tử cùng tính chất hóa học

1. Cấu tạo phân tử

- vào phân tử amin đều tất cả nguyên tử nitơ còn một cặp electron tự bởi chưa liên kết gồm thể tạo mang lại – nhận giống NH3.

⇒Vì vậy những amin tất cả tính bazơ giống NH3(tức tính bazơ của amin = tính bazơ của NH3).

*

2. Tính chất hoá học

a. Tính bazơ

bởi vì nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng bao gồm khả năng nhận proton.

* so sánh tính bazơ của những amin:

+ Nếu nguyên tử N vào phân tử amin được gắn với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh hơn so với tính bazơ của NH3. Những amin này tạo nên quỳ tím chuyển thành màu xanh.

+ Nếu nguyên tử N vào phân tử amin gắn với những gốc hút e (gốc ko no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so với tính bazơ của NH3. Những amin này không làm xanh quỳ tím.

+ Amin có càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1–NH2> H–NH2> C6H5–NH2

- Dung dịch metylamin với nhiều đồng đẳng của nó gồm khả năng làm cho xanh giấy quỳ tím hoặc làm cho hồng phenolphtalein.

*

– Amin bậc III mà gốc hiđrocacbon R, R’ cùng R’’ gồm số C ≥ 2 thì các gốc R, R’ và R’’ cản trở amin nhận proton H+⇒ tính bazơ yếu⇒ dung dịch không có tác dụng đổi color quỳ tím và phenolphtalein.

- Anilin và các amin thơm rất ít tan vào nước. Dung dịch của bọn chúng không có tác dụng đổ màu quỳ tím cùng phenolphtalein.

- Tác dụng với axit: R–NH2+ HCl → R–NH3Cl

Ví dụ:

*

- Tác dụng dung dịch muối của các kim loại tất cả hiđroxit kết tủa:

Ví dụ: 3CH3NH2+ FeCl3+ 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3Cl

- Lưu ý: Khi mang đến muối của Cu2+, Zn2+, … vào dung dịch amin (dư) → hiđroxit kết tủa → kết tủa tan (tạo phức chất).

b. Phản ứng với axit nitrơ HNO2

- Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường mang lại ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ.

C2H5NH2+ HONO → C2H5OH + N2↑ + H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 5oC) mang đến muối điazoni:

*

c. Phản ứng ankyl hóa

Amin bậc một hoặc bậc hai tác dụng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của đội amin bao gồm thể bị nắm thế bởi gốc ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2+ CH3I → C2H5NHCH3+ HI

– Phản ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.

d. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

vày ảnh hưởng của nhóm NH2(tương tự team –OH ở phenol), cha nguyên tử H ở những vị trí ortho và para so với nhóm –NH2trong nhân thơm của anilin bị cụ thế bởi cha nguyên tử brom:

*

Lưu ý:Phản ứng tạo ra kết tủa trắng 2, 4, 6 tribromanilin sử dụng nhận biết anilin.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Vào 10 Môn Toán Của Hà Nội Năm 2022

e) Phản ứng cháy của amin no đơn chức mạch hở:

*

V. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được cần sử dụng để tổng hợp polime.

Anilin là nguyên liệu quan tiền trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)

2. Điều chế

- nạm thế nguyên tử H của phân tử amoniac