Đề bình chọn tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học tập kì 1 bao gồm đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 vì Tìm Đáp Án sưu tầm với đăng tải. Đề chất vấn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 được chỉnh sửa bám gần kề nội dung SGK giờ Anh lớp 5 chương trình new giúp những em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ không giống loại):

1. Indonesia

Thailand

Australian

Malaysia

2. Future

Nurse

Doctor

dentist

3. Snake

mouse

Goose

trick

4. Banana

watermelon

Starfruit

fruit

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B

A

B

1. What is Harry Potter like?

a. English.

Bạn đang xem: Những bài kiểm tra tiếng anh lớp 5 học kỳ 1

2. What did you vì chưng last night?

b. It’s on November 25th.

3. What subject bởi you like best?

c. I watched TV.

4. When’s Teachers’ Day in Indonesia?

d. He’s good-natured và intelligent.

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành những câu với các từ cho trong bảng)

did, does, nationality, like

1. What _____________ he often do in the afternoon? – He has PE in the gym.

2. What is his _________________? – He’s Thai.

3. What subject vì chưng you ____________ best? – Music.

4. What _____________ you see at the animal show? – I saw a snake dancing.

Ex4: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)

1. You/ animal/ show/ What/ did/ see/ at/ the/?/

…………………………………………………………………...

2. Am/ I/ reading/ of/ the/ legend/ Hoan Kiem Lake/./

…………………………………………………………….

3. Favourite/ game/ blind man’s bluff/ My/ is/./

…………………………………………………………………...

4. Present/ give/ Mai/ What/ did/ birthday/you/?/

…………………………………….……….…………………...

5. Does/ often/ What/ in/ morning/ she/ do/ the/?/

………………………………….…………………………...

6. Eat/ We/ the/ and/ rice/ in/ will/ seafood/afternoon./

…...…………………………………………………….

7. On/floor/ lives/ Linh/ third/ the/ Ha Noi Tower/ of/./

………………………………………………………...

ĐÁP ÁN

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):

1 - Australian; 2 - future; 3 - trick; 4 - fruit

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ mang lại trong bảng)

1 - does; 2 - nationality; 3 - like; 4 - did

Ex4: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)

1 - What animal did you see at the show?

2 - I am reading the legend of Hoan Kiem Lake.

3 - My favorite trò chơi is blind man’s bluff.

4 - What birthday present did Mai give you?

5 - What does she often vị in the morning?

6 - We will eat rice and seafood in the afternoon.

Xem thêm: 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học Vũ Khắc Ngọc

Trên đấy là Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án. Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên tra cứu Đáp Án.