Tổng hợp kỹ năng cần nỗ lực vững, những dạng bài bác tập và câu hỏi có kỹ năng xuất hiện tại trong đề thi HK2 hóa học 11 sắp tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Có mang về hợp chất hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat…).

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11

- chất hóa học hữu cơ là nghành nghề dịch vụ hóa học phân tích các hợp chất hữu cơ.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

- Thường tạo thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm chung của hợp hóa học hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: links hóa học đa phần trong hợp hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

- Tính hóa học vật lý:

+ ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

+ nhiều phần không tung trong nước, cơ mà tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ những hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt và dễ cháy.

+ phản ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xảy ra chậm và theo không ít hướng khác nhau, nên tạo ra hỗn hợp các sản phẩm.

4. Sơ lược về so sánh nguyên tố

a. So sánh định tính

* Mục đích: khẳng định nguyên tố nào gồm trong hợp chất hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố vào hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ dễ dàng rồi phân biệt chúng bằng các phản ứng sệt trưng.

b. So sánh định lượng

* Mục đích: khẳng định thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân thiết yếu xác khối lượng hợp hóa học hữu cơ, tiếp nối chuyển yếu tắc C → CO2, H → H2O, N → N2, kế tiếp xác định thiết yếu xác trọng lượng hoặc thể tích của các chất sản xuất thành, từ kia tính % cân nặng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản dễ dàng nhất

a. Định nghĩa

- Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là công thức thể hiện tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản dễ dàng nhất

- thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là thiết lập tỉ lệ

*

2. Bí quyết phân tử

a. Định nghĩa

- cách làm phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

b. Cách tùy chỉnh công thức phân tử

- Có cha cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử

* dựa vào thành phần % trọng lượng các nguyên tố

- đến CTPT CxHyOz: ta tất cả tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ kia ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* phụ thuộc vào công thức đơn giản dễ dàng nhất

* Tính thẳng theo trọng lượng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. Tư tưởng - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở tất cả CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay còn được gọi là parafin

- những chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. CnH2n+2 phù hợp thành dãy đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- tự C4H10 trở đi có đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có bố đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- thay tên những ankan mạch không nhánh trường đoản cú C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - tên ankan tương xứng (n- ứng cùng với mạch C không phân nhánh)

- iso - thương hiệu ankan tương ứng (iso- sinh sống C trang bị hai gồm nhánh -CH3).

- neo - tên ankan tương ứng (neo- làm việc C thiết bị hai bao gồm hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch C thiết yếu + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C trong hiđrocacbon no được tính bằng số link của nó với các nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. đặc thù vật lý

- tự CH4 → C4H10 là hóa học khí.

- trường đoản cú C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- từ bỏ C18H38 trở đi là chất rắn.

3. Tính chất hóa học

a. Phản nghịch ứng thế vì halogen (đặc trưng mang đến hidrocacbon no)

- Clo rất có thể thế lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- các đồng đẵng của metan cũng thâm nhập phản ứng thế giống như metan

*

- dấn xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn dể bị nạm hơn nguyên tử H link với nguyên tử C bậc rẻ hơn.

b. Phản bội ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Bội nghịch ứng oxi hóa.

CnH2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → nCO2 + nH2O 

4. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

- CH3COONa + NaOH (xrightarrowmathrmCaO, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Vào công nghiệp:

Đi từ bỏ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Quan niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon không no mạch hở tất cả một nối song trong phân tử. Gồm CTTQ là CnH2n (n)

- các chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . CnH2n (n≥2) vừa lòng thành hàng đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: tất cả hai các loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C với đồng phân vị trí links đôi)

Thí dụ: C4H8 có ba đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học tập (cis - trans): mang đến anken bao gồm CTCT: abC=Ccd.

Điều khiếu nại để mở ra đồng phân hình học là: a ≠ b với c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: thương hiệu ankan nhưng cố đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp thế giới (tên gắng thế):

Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch C bao gồm + số chỉ vị trí link đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. đặc điểm vật lý

Ở đk thường thì

- tự C2H4 → C4H8 là chất khí.

- trường đoản cú C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

3. Tính chất hóa học

a. Bội phản ứng cộng (đặc trưng)

* cùng H2: CnH2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CnH2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cộng Halogen: CnH2n + X2 → CnH2nX2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken tác dụng với Br2 dùng làm nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cộng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- các anken có cấu trúc phân tử không đối xứng khi cộng HX hoàn toàn có thể cho tất cả hổn hợp hai sản phẩm

*

- quy tắc Maccopnhicop: Trong phản ứng cùng HX vào links đôi, nguyên tử H (phần mang điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử C bậc thấp rộng (có những H hơn), còn nguyên hay team nguyên tử X (phần với điện âm) cùng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn).


b. Phản ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử yêu cầu có liên kết đôi C=C.

*

c. Phản bội ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)nCO2 + nH2O

- lão hóa không trả toàn: Anken hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp B2 và dung dịch thuốc tím. Phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết anken với hợp chất đựng liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Phòng thí nghiệm:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+H2O

b. Điều chế tự ankan:

CnH2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)CnH2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon ko no mạch hở, trong phân tử cất hai links C=C, có CTTQ CnH2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có bố loại:

- Ankadien gồm hai liên kết đôi liên tiếp.

- Ankadien bao gồm hai link đôi phương pháp nhau bởi vì một links đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien tất cả hai links đôi phương pháp nhau trường đoản cú hai link đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + thương hiệu anka mạch C thiết yếu + số chỉ vị trí liên kết đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. đặc điểm hóa học

a. Phản nghịch ứng cộng (H2, X2, HX)

* cộng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cùng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đôi khi vào hai liên kết đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cùng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CH2-CH2Br (spc)

b. Phản ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken thì ankadien hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội nghịch ứng này dùng làm nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được pha chế từ ankan tương xứng bằng phản ứng bóc tách H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. Khái niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon ko no mạch hở trong phân tử gồm một link , có CTTQ là CnH2n-2 (n2).

- các chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .CnH2n-2 (n2) hợp thành một hàng đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ có đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C và đồng phân vị trí links ). Ankin không tồn tại đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 có hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên cội ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp nạm thế:

Số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch C thiết yếu + số chỉ địa điểm nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. đặc thù hóa học:

a. Phản nghịch ứng cộng (H2, X2, HX, làm phản ứng đime hóa cùng trime hóa).

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu sử dụng xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cộng một phân tử H2 chế tạo anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/PbCmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cộng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cộng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHgCmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ phản ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Bội phản ứng thế bởi ion kim loại:

- Điều kiện: cần có link 3 làm việc đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng để làm nhận biết Ank-1-in

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-2+ O2 → nCO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không trả toàn: tựa như như anken và ankadien, ankin cũng có tác dụng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội nghịch ứng này dùng để nhận biết ankin.


3. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Trong công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen gồm CTTQ là CnH2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về địa điểm tương đối của các nhóm ankyl bao phủ vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: điện thoại tư vấn tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa chỉ nhóm ankyl + thương hiệu ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Phản ứng thế:

* gắng nguyên tử H sống vòng benzen

- tác dụng với halogen

*

Cho ankyl benzen bội nghịch ứng với brom bao gồm bột fe thì thu được lếu láo hợp thành phầm thế brom đa số vào vị trí ortho và para.

*

- bội phản ứng thân benzen và đồng đẳng cùng với axit HNO3 xãy ra tương tự như phản nghịch ứng cùng với halogen.


- Quy tắc thay H làm việc vòng benzen: các ankyl benzen dể tham gia phản ứng thay nguyên tử H của vòng benzen rộng benzen và sự cụ ưu tiên ở phần ortho cùng para so với nhóm ankyl.

* rứa nguyên tử H ở mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Làm phản ứng cộng:

- cùng H2 và cùng Cl2.

c. Phản ứng oxi hóa:

- lão hóa không hoàn toàn: Toluen có khả năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím còn benzen thì không. Bội phản ứng này dùng làm nhận biết Toluen.

- bội phản ứng oxi hóa trả toàn:

CnH2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → nCO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. Tính chất hóa học:

a. Phản nghịch ứng với hỗn hợp Br2. Làm phản ứng này dùng làm nhận biết stiren.

b. Bội phản ứng cùng với H2.

c. Gia nhập phản ứng trùng đúng theo ở links đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. Tính chất hóa học:


- gia nhập phản ứng cầm và gia nhập phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là phần đa hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với đội OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, 1-1 chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, solo chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm đối kháng chức: C6H5CH2OH

- Ancol nhiều chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ bao gồm đồng phân cấu tạo (gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nhóm OH).

- thí dụ C4H10O có 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp nỗ lực thế: Tên hidrocacbon khớp ứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. đặc thù vật lý

- Tan những trong nước do tạo được links H với nước. Độ chảy trong nước giảm dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

4. đặc thù hóa học

a. Bội nghịch ứng thay H của nhóm OH

* tính chất chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* đặc thù đặc trưng của ancol nhiều chức gồm hai đội OH tức thì kề

- tổ hợp được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo thành thành dung dịch blue color lam. Phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết ancol nhiều chức có hai nhóm OH tức khắc kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản nghịch ứng nắm nhóm OH

* phản nghịch ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* phản nghịch ứng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Bội phản ứng bóc tách nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+ H2O

d. Phản ứng oxi hóa:

- oxi hóa không hoàn toàn:

+ Ancol bậc 1 khi bị oxi hóa do CuO/to đến ra sản phẩm là andehit

RCH2OH + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc hai khi bị oxi hóa vì CuO/to mang lại ra sản phẩm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III khó bị oxi hóa.

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) nCO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương pháp tổng hợp:

- Điều chế tự anken tương ứng:

CnH2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) CnH2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi từ bỏ anken tương ứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH trường đoản cú tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là hầu như hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol đơn chức: Phân tử có một tổ -OH phenol.

- Phenol nhiều chức: Phân tử chứa hai hay những nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ địa điểm nhóm núm + phenol

2. đặc thù hóa học:

a. Phản ứng cầm nguyên tử H của nhóm OH

- tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- chức năng với hỗn hợp bazơ


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

b. Phản nghịch ứng ráng H của vòng benzen: tính năng với hỗn hợp Brom (Phản ứng này dùng để làm nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để điều chế phenol ta gồm sơ đồ sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ mà phân tử gồm nhóm -CH=O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên sửa chữa của những andehit no đối kháng chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch bao gồm + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên thường xuyên của một trong những anđehit: Andehit + tên axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. đặc điểm hóa học

- Vừa mô tả tính oxi hóa, vừa biểu lộ tính khử

a. Tính oxi hóa: phản bội ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: tính năng với các chất oxi hóa

R-CHO +2AgNO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+NaOH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các phản bội ứng trên dùng làm nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để pha chế andehit ta đi từ ancol bằng phản ứng lão hóa không hoàn toàn.

CH3CH2OH+ CuO(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi tự hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là phần đa hợp chất hữu mà lại phân tử bao gồm nhóm

*
liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. Tính chất hóa học

- cộng H2­ sản xuất thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không gia nhập phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là mọi phân tử hợp hóa học hữu tuy vậy phân tử tất cả nhóm -COOH link trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên sửa chữa thay thế của các axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở như sau:


Axit + tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch thiết yếu + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. đặc điểm vật lý

- Axit tan nhiều trong nước vì tạo được link hidro với nước với độ tan giảm dần khi số nguyên tử C tăng lên.

- nhiệt độ sôi cao hơn ancol khớp ứng do liên kết hidro giữa những nguyên tử bền hơn links H giữa các phân tử ancol.

3. Tính chất hóa học

a. Tính axit: Có không thiếu tính hóa học của một axit.

Xem thêm: Học Thầy Không Tày Học Bạn Và Không Thầy Đố Mày Làm Nên, Please Wait

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Phản nghịch ứng chũm nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Oxi hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Từ bỏ metanol

CH3OH + co (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là phương thức hiện đại cấp dưỡng axit axetic.