Ở lớp 8 những em đã làm được học về Oxi - không khí với được ra mắt sơ lược về Oxit Bazo với Oxit axit, xung quanh 2 một số loại oxit thiết yếu vừa rồi còn có những oxit nào, nhờ vào tính hóa học hoá học nào để phân các loại oxit?


Trong nội dung bài viết này họ cùng tìm hiểu chi tiết về oxit là gì, đặc điểm hoá học tập của oxit axit và oxit bazơ, cách phân các loại oxit.

Bạn đang xem: Oxit được chia thành mấy loại


I. Oxit là gì? bí quyết gọi tên oxit?

1. Định nghĩa Oxit

- Oxit là hợp hóa học của nhị nguyên tố, trong những số đó có một yếu tố là oxi.

 Ví dụ: CaO, CuO, CO2, SO2, FeO, ...

2. Bí quyết gọi tên Oxit

- tên oxit bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị ví như kim loại có tương đối nhiều hóa trị) + "Oxit"

 Ví dụ: Na2O: Natri Oxit; Fe2O3: fe (III) Oxit; FeO : fe (II) Oxit.

- Tên oxit axit =(Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + "Oxit"

Chỉ sốTên chi phí tốVí dụ
 1 Mono (không phải ghi) CaO: can xi Oxit
 2 Đi CO2: Cacbon đioxit
 3 Tri SO3: Lưu huỳnh trioxit
 4 Tetra 
 5 Penta N2O5: Đi-nitơ penta-oxit
...  

*

II. Phân một số loại Oxit

- Để phân một số loại oxit fan ta nhờ vào tính chất hóa học của bọn chúng với nước, axit, bazơ,...

- những oxit được chia thành 4 loại:

+ Oxit bazơ: Là những oxit lúc tác dụng với dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: Na2O , CuO , BaO , FeO ,...

+ Oxit axit: Là những oxit lúc tác dụng với dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: SO2 , SO3 , CO2 , P2O5 ,...

+ Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: Al2O3 , ZnO ,...

+ Oxit trung tính:  Còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit ko tác dụng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: CO , NO ,...

III. đặc thù hoá học của Oxit

1. đặc điểm hoá học của Oxit Bazơ

a) Oxit bazo tác dụng với nước (Oxit bazo + H2O)

- một vài oxit bazơ chức năng với nước ở ánh sáng thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO, …tạo ra bazơ chảy ( kiềm) khớp ứng là: NaOH, Ca(OH)2 , KOH, Ba(OH)2

- PTPƯ: Oxit bazơ + nước → Bazơ

 Ví dụ: Na2O + H2O → NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

b) Oxit bazo chức năng với axit (Oxit bazo + axit)

- Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối với nước.

- PTPƯ: Oxit bazơ + axit → muối hạt + nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

c) Oxit bazo tính năng với oxit axit (Oxit bazo + oxit axit)

- một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) chức năng với oxit axit tạo ra thành muối.

- PTPƯ: Oxit bazơ + oxit axit → Muối

Ví dụ: Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

2. Tính chất hoá học tập của oxit axit

- Oxit axit xung quanh cách call tên như bên trên còn có cách gọi khác là: AnHiDric của axit tương ứng.

 Ví dụ: SO2: Anhidric sunfurơ (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfurơ)

a) Oxit axit công dụng với nước (oxit axit + H2O)

- Nhiều oxit axit tính năng với nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit.

- một vài oxit axit công dụng với nước ở đk thường như: P2O5 , SO2 , SO3 , NO2, N2O5 , CO2 , CrO3 ,... tạo ra axit tương ứng như: H3PO4 , H2SO3 , H2SO4 , HNO3 , H2CO3 , H2Cr2O7 ,...

Ví dụ: 2NO2 + H2O + ½O2 → 2HNO3.

CO2 + H2O → H2CO3

CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7.

N2O5 + H2O → 2HNO3.

Chú ý: NO , N2O , teo không tính năng với nước ở điều kiện thường (nhiệt độ thường).

b) Oxit axit công dụng với bazơ (Oxit axit + bazo)

- Oxit axit chức năng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối với nước.

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4 (Muối axit)

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (Muối trung hòa)

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

c) Oxit axit tác dụng với oxit bazơ (Oxit axit + Oxit Bazo)

- Oxit axit công dụng với một số trong những oxit bazơ (CaO , BaO , Na2O , K2O ,...) tạo ra thành muối.

Ví dụ: Na2O + SO2 → Na2SO3

CO2( k)  + CaO → CaCO3

* Oxit lưỡng tính: một số trong những oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa chức năng với dung dịc bazơ, hotline là oxit lưỡng tính. Thí dụ như: Al2O3 , ZnO , SnO , Cr2O3 ,...

 Ví dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

* Oxit trung tính (hay là oxit không tạo thành muối): một số trong những oxit không tác dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, call là oxit trung tính như: NO , N2O , co ,...

IV. Bài bác tập Oxit Axit, Oxit Bazo

Bài 1 trang 6 sgk hoá 9: Có các oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể chức năng được với:

a) Nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết các phương trình phản ứng.

* giải mã bài 1 trang 6 sgk hoá 9:

a) Những oxit tác dụng với nước:

 CaO + H2O → Ca(OH)2

 SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit công dụng với axit clohiđric:

 CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với hỗn hợp natri hiđroxit:

 SO3 + NaOH → NaHSO4

 SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Có gần như chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào tất cả thể tính năng với nhau.

* lời giải bài 2 trang 6 sgk hoá 9: 

- phần đông cặp chất công dụng với nhau từng song một:

 H2O + CO2 → H2CO3

 H2O + K2O → 2KOH

 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

 KOH + CO2 → KHCO3

 K2O + CO2 → K2CO3

Bài 3 trang 6 sgk hoá 9: Từ các chất sau: canxi oxit, diêm sinh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất phù hợp điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + ... → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + ... → natri sunfat + nước

c) Nước + ... → axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng các công thức hóa học nhằm viết tất cả những phương trình phản ứng chất hóa học trên.

* lời giải bài 3 trang 6 sgk hoá 9:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk hoá 9: Cho hồ hết oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng với:

a) nước để tạo thành thành axit.

b) nước để tạo thành thành hỗn hợp bazơ.

c) dung dịch axit để tạo ra thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ để tạo thành muối với nước.

Viết những phương trình bội phản ứng chất hóa học trên.

* giải thuật bài 4 trang 6 sgk hoá 9:

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành thành axit:

 CO2 + H2O → H2CO3

 SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo nên thành hỗn hợp bazơ:

 Na2O + H2O → 2NaOH

 CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tính năng với axit chế tác thành muối cùng nước:

 Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

 CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối cùng nước:

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm nỗ lực nào rất có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? trình diễn cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

* lời giải bài 5 trang 6 sgk hoá 9:

- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị gìn giữ trong bình, do gồm phản ứng sau:

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

 Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 6 trang 6 sgk hoá 9: Cho 1,6g đồng (II) oxit chức năng với 100g dung dịch axit sunfuric bao gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học.

Xem thêm: Smb:Cve-2017-0144 Là Gì - Cách Diệt Virus Smb Cve 2017 0144 Expl Triệt Để

b) Tính nồng độ tỷ lệ các chất có trong dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.