To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.

Bạn đang xem: Phép hợp


Từ khi Git mang lại phép hợp tác ko phân quyền, bạn bắt đầu thấy những cộng đồng cực kỳ khủng và phức tạp.
Once Git allowed for cooperation without coordination, you start to lớn see communities khung that are enormously large and complex.
Dưới thời tía Tư, Arwad được phép hợp tốt nhất trong một cấu kết với Sidon với Týros, với cùng một hội đồng tầm thường tại Tripolis.
Under the Persians, Arwad was allowed lớn unite in a confederation with Sidon and Tyre, with a common council at Tripolis.
Có vô số mặt đường tròn như vậy trên hình xuyến; thực tế, toàn thể mặt là 1 trong phép hợp của rất nhiều đường tròn như vậy.
There are infinitely many circles like it on a torus; in fact, the entire surface is a union of such circles.
Câu chuyện ra mắt ở bên trên một hòn đảo tự tạo thuộc Aqua Eden, vị trí đánh tệ bạc và mua sắm mại dâm được cho phép hợp pháp bởi bao gồm phủ.
The story takes place on the man-made floating island of Aqua Eden, where gambling & prostitution are considered legal by the government.
Một số website, bao hàm Wikimedia Commons , tất cả quy định ngặt nghèo về phiên bản quyền và chỉ còn chấp nhận ảnh chụp với tin tức giấy phép hợp lệ cùng rõ ràng.
Some sites, including Wikimedia Commons, are punctilious about licenses and only accept pictures with clear information about permitted use.
Vào ngày 11 mon 5 năm 2018, Cơ quan thống trị Tài nguyên Nước của Kenya kết luận rằng không tồn tại đập nào được cung cấp phép hợp pháp và cho nên vì vậy là bất hợp pháp.
On May 11, 2018, Kenya"s Water Resources Management Authority (WARMA) concluded that none of the dams on the property were properly licensed and were therefore illegal.
Google được cho phép quảng cáo quảng bá thuốc không phân phối theo toa hiển thị sống Nhật Bản, miễn là công ty quảng cáo tất cả số giấy phép hợp lệ với số giấy tờ được hiện trên trang web.
Google allows ads promoting over-the-counter drugs lớn show in Japan, as long as the advertiser has a valid licence number & the licence number is displayed on the website.
Google cho phép quảng cáo quầy thuốc trực tuyến tại Nhật Bản, miễn là các hiệu dung dịch này hỗ trợ số giấy phép hợp lệ cho "Giấy phép dành cho tất cả những người giữ ủy quyền tiếp thị" của mình.
Google allows the promotion of online pharmacies in Japan, as long as they provide a valid licence number for their "Licence for sale authorisation holder".
Có tin tức cho rằng, trung hoa cũng diễn đạt sự thân mật của họ so với dự án, đặc trưng nếu bọn họ được phép hợp tác với RKA, tuy vậy Trung Quốc vẫn không được mời tham gia.
China has reportedly expressed interest in the project, especially if it would be able to work with the RKA.
Google cho phép quảng cáo tiếp thị các thành phầm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Úc, miễn là đơn vị quảng cáo được Ủy ban đầu tư và chứng khoán và chi tiêu Úc cấp phép hợp pháp.
Google allows ads promoting complex speculative financial products targeting Australia, as long as the quảng cáo online is duly licensed by the Australian Securities and Investments Commission.
Google chất nhận được quảng cáo tiếp thị các thành phầm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm phương châm đến New Zealand, miễn là nhà quảng cáo được Cơ quan cai quản thị ngôi trường tài bao gồm New Zealand cung cấp phép hợp pháp.
Google allows ads promoting complex speculative financial products targeting New Zealand, as long as the publisher is duly licensed by the Financial Markets Authority of New Zealand.
Google cho phép quảng cáo tiếp thị các sản phẩm đầu cơ tài chính phức hợp nhắm mục tiêu đến Hong Kong, miễn là nhà quảng cáo được Ủy ban đầu tư và chứng khoán và thích hợp đồng sau này Hong Kong cấp cho phép hợp pháp.
Google allows ads promoting complex speculative financial products targeting Hong Kong, as long as the publisher is duly licensed by the Securities và Futures Commission of Hong Kong.
Lý thuyết bắt tay hợp tác của nhỏ người cho thấy có bởi chứng khỏe mạnh để minh chứng rằng đầu tư chi tiêu vào làm chủ chuỗi cung ứng có ảnh hưởng lớn nhất khi họ tập trung vào việc cho phép hợp tác chuỗi cung ứng.

Xem thêm: Công Thức Lãi Kép Trong Bài Toán Tiết Kiệm Tiền, Sức Mạnh Vô Biên Của Lãi Kép Và Tiết Kiệm


The human collaboration theory suggests that there is strong evidence to prove that investment in supply-chain management have the largest impacts when they focus on enabling supply chain collaboration.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M