Ở những tiết học tập trước, plovdent.com đã giới thiệu đến độc giả nội dung kiến thức và kỹ năng trọng vai trung phong của chương 2: loại điện ko đổi. Trong tiết học tập này, plovdent.com thường xuyên hướng dẫn các bạn phương pháp giải việc về toàn mạch. Hy vọng với cách thức và phía dẫn chi tiết một số bài tập điển hình để giúp đỡ bạn đọc rất có thể vận dụng vào giải bài bác tập.


*

A. Lý thuyết

I. Phương pháp

1. Kỹ năng trọng tâm

Toàn mạch: mạch điện tất cả nguồn điện có suất điện cồn $varepsilon $ với điện trở trong r hoặc gồm các nguồn năng lượng điện được ghép thành bộ.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Mạch ngoài gồm những điện trở hoặc các vật dẫn được nhìn nhận như điện trở gắn sát hai rất của mối cung cấp điện.

Định mức sử dụng Ôm đến toàn mạch: Cường độ loại điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận cùng với suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện và tỉ lệ nghich với năng lượng điện trở toàn phần của mạch đó.

$I = fracvarepsilon R_N + r$.

Các công thức đề nghị nhớ:

$I = fracvarepsilon R_N + r$ (A).

$varepsilon = I.(R_N + r)$ (V).

$U = I.R_N = varepsilon - I.r$ (V).

$A_ng = varepsilon .I.t$. (J).

$P_ng = varepsilon .I$ (W).

$A = U.I.t$ (J).

$P = U.I$. (W).

$H = fracU_Nvarepsilon = fracR_NR_N + r$ (%)

2. Phương pháp

B1: Phân tích cấu trúc của mạch, coi mạch mắc nối tiếp? Hay song song? Vẽ sơ thứ mạch điện.

B2: Tính những điện trở tương tự của mạch.

B3: Áp dụng định cơ chế Ôm nhằm tính cường độ dòng điện trong mạch.

B4: Tính các tham số còn sót lại của câu hỏi và kết luận.

II. Bài xích tập áp dụng

Bài tập 1:

Một mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 11.1, trong đó nguồn điện bao gồm suất điện đụng $varepsilon = 6$ (V) cùng điện trở trong r = 2 $Omega $, những điện trở R1 = 5 $Omega $, R2 = 10 $Omega $ cùng R3 = 3 $Omega $.

a. Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b. Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn điện cùng hiệu điện núm mạch ngoài U.

c. Tính hiệu điện cố kỉnh U1 thân hai đầu điện trở R1.

*

Hướng dẫn giải

Mạch gồm R1 nt R2 nt R3;

a. Điện trở của mạch không tính là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 $Omega $.

b. Áp dụng định vẻ ngoài Ôm mang đến toàn mạch, ta có:

Cường độ loại điện chạy qua nguồn điện là: $I = fracvarepsilon R_N + r = frac62 + 18 = 0,3$ (A).

Hiệu điện vậy mạch ngoài là: $U = I.R_N = 0,3.18 = 5,4$ (V).

c. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là: U1 = I.R1 = 0,3.5 = 1,5 (V).

Bài tập 2:

Một mạch điện có sơ đồ vật như Hình 11.2, trong đó nguồn điện có suất điện rượu cồn $varepsilon = 12,5$ (V) và bao gồm điện trở trong r = 0,4 $Omega $; bóng đèn Đ1 tất cả ghi số 12 V – 6 W; bóng đèn Đ2 ­ nhiều loại 6 V – 4,5 W; Rb là một trong biến trở.

a. Chứng tỏ rằng khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở Rb ­có trị số là 8 $Omega $ thì các đèn Đ1 cùng Đ2 sáng bình thường.

b. Tính năng suất Png và hiệu suất H của nguồn lúc đó.

*

Hướng dẫn giải

Mạch tất cả Đ1 // (Rb nt Đ2).

a. Điện trở của từng đèn là:

$R_Đ1 = fracU^2_Đ_1P_1 = frac12^26 = 24$ $Omega $.

$R_Đ2 = fracU^2_Đ_2P_2 = frac6^24,5 = 8$ $Omega $.

Khi Rb = 8 $Omega $ thì điện trở tương tự của mạch là:

R2b = R2 + Rb = 8 + 8 = 16 $Omega $.

$frac1R_N = frac1R_1 + frac1R_2b = frac124 + frac116 = frac548$

$Rightarrow $ $R_N = 9,6$ $Omega $.

Cường độ loại điện trong mạch bao gồm là: $I = fracvarepsilon R_n + r = frac12,59,6 + 0,4 = 1,25$ (A).

Hiệu điện cố mạch bên cạnh là: UN = I.RN = 1,25.9,6 = 12 (V).

Cường độ chiếc điện trong mỗi nhánh là:

$I_1 = fracU_NR_1 = frac1224 = 0,5$ (A).

$I_2b = fracU_NR_2b = frac1216 = 0,75$ (A).

Cường độ chiếc điện qua mỗi đèn là:

IĐ1 = I1 = 0,5 (A). (1)

IĐ2 = I2b = 0,75 (A). (2)

Cường độ dòng điện định mức qua mỗi đèn là:

$I_đm1 = fracU_Đ1R_Đ1 = frac1224 = 0,5$ (A). (3)

$I_đm2 = fracU_Đ2R_Đ2 = frac68 = 0,75$ (A). (4)

Từ (1), (2), (3) và (4), ta có: mẫu điện chạy qua mỗi đèn điện đúng bởi dòng điện định mức của từng bóng, vì đó các đèn sáng bình thường.

b. Hiệu suất của mối cung cấp là: $P_ng = varepsilon .I = 12,5.1,25 = 15,625$ (W).

Hiệu suất của mối cung cấp là: $H = fracU_Nvarepsilon = frac1212,5 = 96$ (%).

Bài tập 3:

Có tám nguồn điện áp cùng một số loại với thuộc suất điện đụng $varepsilon = 1,5$ (V) cùng điện trở trong r = 1 $Omega $. Mắc các nguồn này thành bộ hỗn đúng theo đối xứng tất cả hai dãy tuy nhiên song để thắp sáng bóng loáng đèn 6 V – 6 W. Coi rằng nhẵn đèn gồm điện trở như những lúc sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đò mạch điện kín gồm bộ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b. Tính độ mạnh I của loại điện thực thụ chạy qua bóng đèn và công suất điện Pđ của đèn điện khi đó.

c. Tính công suất Png của cục nguồn, hiệu suất Pi của mối nguồn trong cỗ và hiệu điện vậy Ui thân hai cực của mỗi nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a. Mạch gồm hai hàng mắc song song, mỗi hàng gồm có 4 nguồn điện áp mắc nối tiếp.

Sơ thiết bị mạch điện:

*

b. Suất điện động của cục nguồn là: $varepsilon _b = 4varepsilon = 4.1,5 = 6$ (V).

Điện trở trong của cục nguồn điện: $r_b = frac4.r2 = frac4.12 = $ $Omega $.

Xem thêm: Lời Chúc Năm Mới Bố Mẹ Hay Và Ý Nghĩa Nhất 2022, Chúc Tết Bố Mẹ

Điện trở của bóng đèn là: $R = fracU^2_đP_đ = frac6^26 = 6$ (V).