toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

GPT: (dfracleft(sin x-cos x ight)left(sin2x-3 ight)-sin2x-cos2x+12sin x-sqrt2=0)


*

ĐKXĐ: (sinx edfracsqrt22)

(left(sinx-cosx ight)left(sin2x-3 ight)+left(sinx-cosx ight)^2+left(sin^2x-cos^2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-cosx ight)left(sin2x-3 ight)+left(sinx-cosx ight)^2+left(sinx-cosx ight)left(sinx+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-cosx ight)left(sin2x-3+2sinx ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx-cosx=0\left(sin2x-1 ight)+2left(sinx+1 ight)=0left(vô-nghiệm ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=dfracpi4+kpi)

Kết vừa lòng ĐKXĐ (Rightarrow x=-dfracpi4+k2pi)


Đúng 1
bình luận (0)
SBT trang 82

Chứng minh rằng với (0^0le xle180^0) ta có :

a) (left(sin x+cos x ight)^2=1+2sin xcos x)

b) (left(sin x-cos x ight)^2=1-2sin xcos x)

c) (sin^4x+cos^4x=1-2sin^2xcos^2x)


Lớp 10 Toán §1. Quý giá lượng giác của một góc ngẫu nhiên từ 0 (độ...
1
0
Gửi diệt

a) (left(sinx+cosx ight)^2=sin^2x+2sinxcosx+cos^2x)(=1+2sinxcosx).b) (left(sinx-cosx ight)^2=sin^2x-2sinxcosx+cos^2x)(=1-2sinxcosx).c) (sin^4x+cos^4x=left(sin^2x+cos^2x ight)^2-2sin^2xcos^2x)(=1-2sin^2xcos^2x).


Đúng 0

bình luận (0)

Giải các PT sau:

1. (dfracleft(2cos2x-1 ight)left(sin x-3 ight)sin x=0)

 

2.(dfrac3left(sin x+cos x ight)sin x-cos x=2+2cos x)

3.(dfrac3left(sin x+ an x ight) an x-sin x-2cos x=2)

4. (1+sin x+cos x+sin2x+cos2x=0)

5. (2sin xleft(1+cos2x ight)+sin2x=1+2cos x)


Lớp 11 Toán
4
0
Gửi bỏ

1. 

ĐKXĐ: (x e kpi)

(Leftrightarrowleft(2cos2x-1 ight)left(sinx-3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2x=dfrac12\sinx=3>1left(ktm ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=dfracpi3+k2pi\2x=-dfracpi3+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+kpi\x=-dfracpi6+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1

comment (0)

2. Chúng ta kiểm tra lại đề, pt này về cơ phiên bản ko giải được.

Bạn đang xem: Sin bình x

3.

ĐKXĐ: (x edfrackpi2)

(dfrac3left(sinx+dfracsinxcosx ight)dfracsinxcosx-sinx-2cosx=2)

(Leftrightarrowdfrac3left(1+cosx ight)1-cosx+2left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1+cosx ight)left(dfrac31-cosx+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=-1left(loại ight)\cosx=dfrac52left(loại ight)endmatrix ight.)

Vậy pt đã cho vô nghiệm


Đúng 1
comment (1)

4.

(Leftrightarrowleft(sin^2x+cos^2x+2sinx.cosx ight)+left(sinx+cosx ight)+left(cos^2x-sin^2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx+cosx ight)^2+left(sinx+cosx ight)+left(sinx+cosx ight)left(cosx-sinx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx+cosx ight)left(sinx+cosx+1+cosx-sinx ight)=0)

(Leftrightarrowsqrt2sinleft(x+dfracpi4 ight)left(2cosx+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinleft(x+dfracpi4 ight)=0\cosx=-dfrac12endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfracpi4+kpi\x=dfrac2pi3+k2pi\x=-dfrac2pi3+k2piendmatrix ight.)


Đúng 1
comment (0)

Giải phương trình lượng giác sau

1) 2 cos 2x -(sqrt3) = 0

2)(sqrt3) chảy x + 1 = 0

3) 2 cos2x = 1

4) 6 sin2 x- 13 sin x + 5 = 0

5) 5 cos 2x + 6 cos x + 1 = 0

6 ) 2 cos 2 2x - 3 cos 2x + 1 = 0

7) chảy 2 x + ( 1 - (sqrt3)) rã x - (sqrt3) = 0

8) cos 6x + 2 sin 3x + 3 = 0

9) cos 2x - 4 cos x - 5 = 0

10 ) 3 cos 2 x = 2 sin 2 x + 4 sin x

11) cos 2x + sin2x + 2 cos x + 1 = 0

12) cos 4x + sin 4x + sin 2x = (dfrac52)


Lớp 11 Toán bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản
0
0
Gửi diệt

Cos + cos = 2 cos coscos - cos = - 2 sin sinSin + sin = 2 sin cossin - sin = 2 cos sin.

+Sin gấp hai = 2 sin cos+Cos gấp hai = bình cos trừ bình sin= - 1 + gấp đôi bình cos= + 1 - 2 lần bình sin

hoc đi những chế đùa gì tấm này :D 


Lớp 12 Toán
1
0
gửi Hủy

trả lời

lag ak bn

hok tốt


Đúng 0

comment (0)

Chứng minh:

 1.(dfraccot^2x-sin^2xcot^2x- an^2x=sin^2xcdotcos^2x)

 2.(dfrac1-sin xcos x-dfraccos x1+sin x=0)

 3.(dfrac an xsin x-dfracsin xcot x=cos x)

 4.(dfrac an x1- an^2xcdotdfraccot^2x-1cot x=1)

 5.(dfrac1+sin^2x1-sin^2x=1+2 an^2x)

 

 


Lớp 10 Toán §3. Bí quyết lượng giác
1
0
Gửi hủy

Câu 1 đề sai, chắc chắn 1 trong 2 cái (cot^2x) phải có một cái là (cos^2x)

2.

(dfrac1-sinxcosx-dfraccosx1+sinx=dfracleft(1-sinx ight)left(1+sinx ight)-cos^2xcosxleft(1+sinx ight)=dfrac1-sin^2x-cos^2xcosxleft(1+sinx ight))

(=dfrac1-left(sin^2x+cos^2x ight)cosxleft(1+sinx ight)=dfrac1-1cosxleft(1+sinx ight)=0)

3.

(dfractanxsinx-dfracsinxcotx=dfractanx.cotx-sin^2xsinx.cotx=dfrac1-sin^2xsinx.dfraccosxsinx=dfraccos^2xcosx=cosx)

4.

(dfractanx1-tan^2x.dfraccot^2x-1cotx=dfractanx1-tan^2x.dfracdfrac1tan^2x-1dfrac1tanx=dfractanx1-tan^2x.dfrac1-tan^2xtanx=1)

5.

(dfrac1+sin^2x1-sin^2x=dfrac1+sin^2xcos^2x=dfrac1cos^2x+tan^2x=dfracsin^2x+cos^2xcos^2x+tan^2x)

(=tan^2x+1+tan^2x=1+2tan^2x)


Đúng 3

comment (0)

Giải pt

a) (-3sin xcos x+sin^2x=2)

b) (2sin^2x+sin xcos x-3cos^2x=0)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0
Gửi bỏ

a.

Xem thêm: Công Thức Delta Phương Trình Bậc 2, Cách Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2

Với (cosx=0) ko cần nghiệm

Với (cosx e0) chia 2 vế cho (cos^2x)

(Rightarrow-3tanx+tan^2x=2+2tan^2x)

(Leftrightarrow tan^2x+3tanx+2=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixtanx=-1\tanx=-2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfracpi4+kpi\x=arctanleft(-2 ight)+kpiendmatrix ight.)


Đúng 2

comment (0)

b.

Với (cosx=0) không cần nghiệm

Với (cosx e0) chia 2 vế cho (cos^2x)

(Rightarrow2tan^2x+tanx-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixtanx=1\tanx=-dfrac32endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi4+kpi\x=arctanleft(-dfrac32 ight)+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
phản hồi (0)

Giúp bản thân giải gấp các pt bậc nhất theo sin x cùng cos x dạng a sin x +b cos x=c 1:sin(x+pi/6)+cos(x+pi/6)= căn6/22: ( căn 3-1) sinx-(căn3+1) cos x + căn 3-1=03: căn 3 sin 2x+sin(pi/2+2x)=1


Lớp 11 Toán bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bạn dạng
1
0
Gửi bỏ

1, (sinleft(x+dfracpi6 ight)+cosleft(x+dfracpi6 ight)=dfracsqrt62)

⇔ (dfracsqrt22sinleft(x+dfracpi6 ight)+dfracsqrt22cosleft(x+dfracpi6 ight)=dfracsqrt32)

⇔ (sinleft(x+dfracpi6+dfracpi4 ight)=sindfracpi4)

2, (left(sqrt3-1 ight)sinx+left(sqrt3+1 ight)cosx=1-sqrt3)

⇔ (dfracleft(sqrt3-1 ight)2sqrt2sinx+dfracleft(sqrt3+1 ight)2sqrt2cosx=dfrac1-sqrt32sqrt2)

⇔ sinx . Si


Đúng 1

phản hồi (1)

GPT sau: (4sinleft(x+dfracpi3 ight)-2sinleft(2x-dfracpi6 ight)=sqrt3cos x+cos2x-2sin x+2)


Lớp 11 Toán bài xích 3: một trong những phương trình lượng giác thường chạm chán
1
1
Gửi bỏ

(2sinx+2sqrt3cosx-sqrt3sin2x+cos2x=sqrt3cosx+cos2x-2sinx+2)

(Leftrightarrow4sinx+sqrt3cosx-2sqrt3sinx.cosx-2=0)

(Leftrightarrow-2sinxleft(sqrt3cosx-2 ight)+sqrt3cosx-2=0)

(Leftrightarrowleft(1-2sinx ight)left(sqrt3cosx-2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\cosx=dfrac2sqrt3>1endmatrix ight.)

(Leftrightarrow...)


Đúng 1

comment (1)
olm.vn hoặc hdtho
plovdent.com