toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

số học sinh giỏi,khá,trung bình của khối 7 thứu tự tỉ lệ cùng với 2;3;5.tính số học viên khá,giỏi,trung bình biết tổng số học viên khá và trung bình hơn học tập sinh tốt là 180 em


*

Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là a, b, c. (a, b, c (in)N*)

Theo đặt ra ta bao gồm b + c - a = 180; a : b :c = 2 : 3 : 5

=> (fraca2)= (fracb3)= (fracc5)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(fraca2)= (fracb3)= (fracc5)= (fracb+c-a3+5-2)= (frac1806)= 30

Suy ra: a = 30 . 2 = 60;

b = 30 . 3 = 90;

c = 30 . 5 = 150.

Bạn đang xem: Số học sinh giỏi khá trung bình của khối 7

Vậy số học viên Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt là 60 em, 90 em, 150 em.


*

Gọi số HS giỏi,khá,trung bình thứu tự là x,y,z :

Ta gồm (fracx+y+z2+3+5)=(frac18010)=(18)

(Rightarrow)(fracx2)= 18(Rightarrow)X = 2.18 = 36

(Rightarrow)(fracy3)=18(Rightarrow)Y = 3.18 = 54

(Rightarrow)(fracz5)=18(Rightarrow)Z = 5.18 = 90

VẬY NÊN : SH GIỎI LÀ 36 EM

SH KHÁ LÀ 54 EM

SH TB LÀ 90 EM


Số học sinh giỏi,khá,trung bình của khối 7 theo thứ tự tỉ lệ với 2;3;5. Tính số học sinh khá, giỏi, vừa đủ biết tổng số học sinh khá và học viên trung bình hơn học tập sinh tốt là 180 em


Số học viên giỏi,khá,trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ cùng với 2;3;5. Tính số học viên khá, giỏi, vừa đủ biết tổng số học viên khá và học viên trung bình hơn học tập sinh xuất sắc là 180 em


Số học tập sinh giỏi , khá , vừa đủ của khối 7 thứu tự tỉ lệ cùng với 2,3,5 . Tính số học sinh khá giỏi , mức độ vừa phải . Biết tổng số học viên khá và học sinh trung bình hơn học sinh tốt là 180 em.


số học viên giỏi,khá,trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh giỏi,khá,trung bình, biết tổng số học viên khá và học viên trung bình hơn học sinh xuất sắc là 180 em


Số học viên giỏi, khá, vừa đủ của khối 7 thứu tự tỉ lệ với 2; 6; 5. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình, biết tổng số học sinh khá và học viên trung bình nhiều hơn số học sinh xuất sắc là 180 em.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7 :Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ


số học viên giỏi,khá,trung bình của khối 7 theo thứ tự tỉ lệ cùng với 2:3:5. Tính số học viên giỏi,khá,trung bình, biết toonwongr số học viên khá cùng trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em.


Số học sinh giỏi,khá,trung bình của khối 7 thứu tự tỉ lệ cùng với 2:3:5.Tính số học sinh giỏi,khá,trung bình, biết tổng số học sinh khá với trung bình hon học tập sinh giỏi là 180 em


Số học viên giỏi, khá, vừa đủ của khối 7 thứu tự tỉ lệ với 2,3,5.Tính số học sinh giỏi khá trung bình, xệp tổng số học viên khá giỏi và học viên TB hơn học sinh giỏi là 180 em


Số học viên Giỏi, Khá, vừa phải của khối 7 lần lvà học sinh ượt tỉ trọng với 2:3:5. Tính số học viên Giỏi, Khá, Trung bình, biết tổng số học viên khá và học viên Trung bình to hơn học sinh xuất sắc là 180 em