Số nón phân số âm

Cơ số b nâng lên lũy thừa của n / m thì bằng 1 phân chia cho cơ số b thổi lên lũy quá của n / m:

b -n / m = 1 / b n / m = 1 / ( m √ b ) n

Thí dụ:

Cơ số 2 được nâng lên lũy quá của trừ 1/2 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 1/2:

2 -1/2 = 50% 1/2 = 1 / √ 2 = 0,7071

Phân số tất cả số mũ âm

Cơ số a / b nâng lên lũy quá của n thì bằng 1 chia cho cơ số a / b nâng lên lũy thừa của n:

( a / b ) - n = 1 / ( a / b ) n = 1 / ( a n / b n ) = b n / a n

Thí dụ:

Cơ số 2 được thổi lên lũy quá của trừ 3 bằng 1 phân chia cho cơ số 2 được thổi lên lũy quá của 3:

(2/3) -2 = 1 / (2/3) 2 = 1 / (2 2 /3 2 ) = 3 2 /2 2 = 9/4 = 2,25

Nhân số nón phân số

Nhân số nón phân số với cùng số nón phân số:

a n / m ⋅ b n / m = ( a ⋅ b ) n / m

Thí dụ:

2 3/2 ⋅ 3 3/2 = (2⋅3) 3/2 = 6 3/2 = √ (6 3 ) = √ 216 = 14,7

Nhân số mũ phân số với thuộc cơ số:

a n / m ⋅ a k / j = a ( n / m) + (k / j)

Thí dụ:

2 3/2 ⋅ 2 4/3 = 2 (3/2) + (4/3) = 7.127

Nhân số nón phân số với số mũ và phân số khác nhau:

a n / m ⋅ b k / j

Thí dụ:

2 3/2 ⋅ 3 4/3 = √ (2 3 ) ⋅ 3 √ (3 4 ) = 2,828 ⋅ 4,327 = 12,237

Nhân phân số cùng với số mũ

Nhân phân số cùng với số mũ gồm cùng cơ số phân số:

( a / b ) n ⋅ ( a / b ) m = ( a / b ) n + m

Thí dụ:

(4/3) 3 ⋅ (4/3) 2 = (4/3) 3 + 2 = (4/3) 5 = 4 5 /3 5 = 4,214

Nhân phân số cùng với số mũ có cùng số mũ:

( a / b ) n ⋅ ( c / d ) n = (( a / b ) ⋅ ( c / d )) n

Thí dụ:

(4/3) 3 ⋅ (3/5) 3 = ((4/3) ⋅ (3/5)) 3 = (4/5) 3 = 0,8 3 = 0,8⋅0,8⋅0,8 = 0,512

Nhân phân số với số mũ bao gồm cơ số với số mũ khác nhau:

( a / b ) n ⋅ ( c / d ) m

Thí dụ:

(4/3) 3 ⋅ (1/2) 2 = 2,37 / 0,25 = 9,481

Chia số mũ phân số

Chia số mũ phân số với thuộc số mũ phân số:

a n / m / b n / m = ( a / b ) n / m

Thí dụ:

3 3/2 / 2 3/2 = (3/2) 3/2 = 1,5 3/2 = √ (1,5 3 ) = √ 3,375 = 1,837

Chia số nón phân số tất cả cùng cơ số:

a n / m / a k / j = a ( n / m) - (k / j)

Thí dụ:

2 3/2 / 2 4/3 = 2 (3/2) - (4/3) = 2 (1/6) = 6 √ 2 = 1.122

Chia số mũ phân số cùng với số mũ cùng phân số không giống nhau:

a n / m / b k / j

Thí dụ:

2 3/2 / 3 4/3 = √ (2 3 ) / 3 √ (3 4 ) = 2,828 / 4,327 = 0,654

Chia phân số cùng với số mũ

Chia phân số với số mũ bao gồm cùng cơ số phân số:

( a / b ) n / ( a / b ) m = ( a / b ) nm

Thí dụ:

(4/3) 3 / (4/3) 2 = (4/3) 3-2 = (4/3) 1 = 4/3 = 1,333

Chia phân số với số mũ bao gồm cùng số mũ:

( a / b ) n / ( c / d ) n = (( a / b ) / ( c / d )) n = (( a⋅d / b⋅c )) n

Thí dụ:

(4/3) 3 / (3/5) 3 = ((4/3) / (3/5)) 3 = ((4⋅5) / (3⋅3)) 3 = (20/9) 3 = 10,97

Chia phân số với số mũ có cơ số và số mũ khác nhau:

( a / b ) n / ( c / d ) m

Thí dụ:

(4/3) 3 / (1/2) 2 = 2,37 / 0,25 = 9,481

Thêm số nón phân số

a n / m + b k / j

Thí dụ:

3 3/2 + 2 5/2 = √ (3 3 ) + √ (2 5 ) = √ (27) + √ (32) = 5.196 + 5.657 = 10.853

Thêm cùng cơ số b và số nón n / m:

b n / m + b n / m = 2 b n / m

Thí dụ:

4 2/3 + 4 2/3 = 2⋅4 2/3 = 2 ⋅ 3 √ (4 2 ) = 5,04

Trừ số nón phân số

Việc trừ những số nón phân số được thực hiện bằng phương pháp nâng từng số mũ lên trước rồi trừ đi: