- trong số hợp hóa học ion: Hóa trị (còn gọi là điện hóa trị) chính bởi điện tích của ion đó.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của hidro

Ví dụ: Trong hợp chất NaCl , Na tất cả điện hóa trị 1+ và Cl bao gồm điện hóa trị 1-

- Quy mong , khi viết năng lượng điện hóa trị của nguyên tố , ghi giá trị điện tích trước, vệt của năng lượng điện sau.

+ các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc team IA , IIA , IIIA tất cả số electron ở lớp ngoài cùng là 1, 2, 3 có thể nhường nên có điện hóa trị là 1+, 2+, 3+

+ những nguyên tố phi kim thuộc team VIA , VIIA nên có 6, 7 electron phần bên ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay1 electron vào lớp ngoài cùng , nên có điện hóa trị 2-, 1-

2. Hóa trị vào hợp chất cộng hóa trị

Quy tắc: Trong các hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố được xác minh bằng số link cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử với được call là cùng hóa trị của yếu tố đó.

Ví dụ: Hoá trị các nguyên tố trong phân tử nước cùng metan

H – O – H

*

+ vào H2O: nguyên tố H bao gồm cộng hóa trị 1 , nguyên tố O gồm cộng hóa trị 2

+ trong CH4: nguyên tố C tất cả cộng hóa trị hóa trị 4 , yếu tố H bao gồm cộng hóa trị 1

II. SỐ OXI HÓA

- Số thoái hóa của một nhân tố trong hợp hóa học là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử nếu trả định link giữa các nguyên tử trong phân tử là link ion.

- Số ion hóa được xác minh theo quy tắc sau:

Quy tắc 1: Số ion hóa của ion 1-1 nguyên tử bởi điện tích của ion đó.

Thí dụ: Ion Ca2+có năng lượng điện là dương 2, số oxi hóa là +2.

Ion Cl- có điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.

Quy tắc 2: Số ion hóa của hiđro trong phù hợp chất bằng +1, trừ H trong hiđrua kim loại.

Quy tắc 3: Số lão hóa của oxi trong phù hợp chất bởi -2, trừ một vài trường thích hợp như trong phân tử H2O2­ , K2O2 … nhân tố O gồm số oxi hóa bằng -1.


Quy tắc 4: Số oxi hóa của nhân tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 

Quy tắc 5: tất cả các hợp chất đều trung hòa - nhân chính về điện, vày vậy tổng số oxi hóa trong hợp chất bởi không.

Xem thêm: ' Outdated Là Gì, Nghĩa Của Từ Outdated, Từ Điển Anh Việt Outdated

Quy tắc 6: Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong ion đa nguyên tử bằng đúng năng lượng điện của ion đó.