Trường Đại học tập Ngoại thương ra mắt Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành làm chủ kinh tế, theo triết lý ứng dụng. BỘ GIÁO D...

Bạn đang xem: Thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học ngoại thương


*

Trường Đại học tập Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo chuyên môn thạc sĩ ngành Tài thiết yếu ngân hàng, theo định hướng ứng dụng. BỘ GI...


*

Trường Đại học Ngoại thương ra mắt Chương trình đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Tài chủ yếu ngân hàng, theo kim chỉ nan nghiên cứu. BỘ...


*

Trường Đại học Ngoại thương chào làng Chương trình đào tạo chuyên môn thạc sĩ ngành lý lẽ Kinh tế, theo lý thuyết ứng dụng. BỘ GIÁO DỤC...


*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ chuyên môn THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL_A), ngành tài chính quốc tế, theo định hướng ỨNG DỤNG


Trường Đại học tập Ngoại thương ra mắt Chương trình đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách và Luật thương mại dịch vụ quốc tế (MITPL_A), ngành Kin...


*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL_R), ngành tài chính quốc tế, theo lý thuyết NGHIÊN CỨU


Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cơ chế và Luật thương mại quốc tế (MITPL_R), ngành Kin...


Trường Đại học Ngoại thương ra mắt Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kinh tế tài chính quốc tế (MIE) theo định hướng nghiên cứu. BỘ...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO chuyên môn THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) ngành quản ngại trị sale theo lý thuyết ỨNG DỤNG


Trường Đại học Ngoại thương chào làng Chương trình đào tạo chuyên môn thạc sĩ Điều hành thời thượng (EMBA), ngành Quản trị khiếp doanh theo đ...


Trường Đại học tập Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kinh tế quốc tế theo kim chỉ nan ứng dụng. BỘ GIÁO DỤ...

Xem thêm: Trình Bày Tình Hình Gia Tăng Dân Số Ở Nước Ta, Gia Tăng Dân Số Việt Nam


Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo chuyên môn thạc sĩ ngành Quản trị tởm doanh theo kim chỉ nan ứng dụng. BỘ GIÁ...


Khoa Sau đại học - trường Đại học Ngoại Thương