Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai hợp chất hữu cơ no, solo chức A, B công dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp KOH 0,40M, chiếm được một muối cùng 336ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy trọn vẹn lượng các thành phần hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì trọng lượng bình tăng 5,27 gam. Bí quyết của A, B là:
Bạn đang xem: Tỉ khối hơi so với heli

Cho 0,01 mol một este X bội phản ứng không còn với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, thành phầm tạo ra chỉ tất cả một muối và một ancol đều có số mol thông qua số mol este, phần đông có cấu tạo mạch cacbon ko phân nhánh. Còn mặt khác xà chống hóa hoàn toàn một lượng este X bằng dung dịch KOH vừa đủ, thì vừa không còn 200 ml KOH 0,15M với thu được 3,33 gam muối. X là:


Khi thủy phân hoàn toàn một este đối kháng chức bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X. Giả dụ cô cạn cảnh giác dung dịch X nhận được 18,4 gam muối. Cho dung dịch X vào hỗn hợp AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thì nhận được 21,6 gam kết tủa. Phương pháp phân tử của este là:


Hợp chất X gồm thành phần có C, H, O chứa vòng benzene. đến 6,9 gam vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư 20% đối với lượng đề xuất phản ứng) mang lại phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y nhận được m gam chất rắn khan. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X bắt buộc vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), nhận được 15,4 gam CO2. Biết X bao gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Giá trị của m là:


Thủy phân trọn vẹn 3,28 g láo hợp tất cả 2 este X, Y phải vừa đủ 50 ml hỗn hợp NaOH s1M, thu được một muối của 1 axit hữu cơ đối kháng chức và tất cả hổn hợp 2 ancol đối kháng chức đồng đẳng kế tiếp. Vậy X, Y là:


Đun este solo chức A với hỗn hợp NaOH cho khi chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp X. Để trung hòa - nhân chính lượng NaOH dư vào X bắt buộc 100ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn hỗn hợp thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan cùng hơi rượu B. Dẫn cục bộ hơi rượu B qua CuO dư, nung rét thu được anđehit E. Cho E công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết rằng những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bí quyết của este A là:


Hỗn hợp A tất cả 3 hóa học hữu cơ X,Y,Z đối kháng chức là đồng phân của nhau, đều tác dụng được với NaOH. Đun lạnh 13,875 gam hỗn hợp A với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được 15,375 tất cả hổn hợp muối và tất cả hổn hợp ancol bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 20,67. Ở 127°C, 1atm thể tích tương đối của 4,44 gam X bằng 1,968 lít. Phần trăm cân nặng của X, Y, Z (theo đồ vật tự KLPT của nơi bắt đầu axit tăng dần) thứu tự là:


Thủy phân trọn vẹn 9,46 gam một este X trong lượng dư hỗn hợp NaOH thì chiếm được 10,34 gam muối. Mặt khác 9,46 gam chất X hoàn toàn có thể làm mất màu sắc vừa hết 88 gam dung dịch Br2 20%. Hiểu được trong phân tử của X có chứa 2 liên kết.


Cho m gam hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử là C3H6O2 chức năng hoàn toàn với 200 ml hỗn hợp KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo của X và quý hiếm của m là:


Thủy phân trọn vẹn 0,15 mol một este X buộc phải dùng hoàn toản 100 gam hỗn hợp NaOH 18%, chiếm được một ancol và 36,9 gam tất cả hổn hợp muối của hai axit cacboxylic solo chức. Công thức phân tử hai axit là


Đun 4,4 gam X (công thức phân tử C4H8O2) cùng với NaOH dư bay ra hơi rượu Y. đến Y qua CuO dư nung nóng được anđehit Z. Cho Z làm phản ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 / NH3 thấy cân nặng Ag tạo ra nhiều hơn thế 15 gam. Biết rằng những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cách làm của X là:


Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có hai este no 1-1 chức, trong NaOH nấu nóng thu được m gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp nối nhau và 2m gam CH3COONa. Vậy công thức của 2 ancol là:


Chất X tất cả công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X bội phản ứng không còn với hỗn hợp NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun X với hỗn hợp H2SO4 sệt thu được đimetyl ete. Chất Y bội phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. đến T bội phản ứng với HBr, nhận được hai sản phẩm là đồng phân cấu trúc của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng:


Hai este X,Y tất cả cùng cách làm phân tử C8H8O2 và cất vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam tất cả hổn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOh dư, đun nóng, lượng NaOH làm phản ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z đựng 4,7 gam ba muối. Cân nặng muối của axit cacboxylic tất cả phân tử khối lớn hơn trong Z là:


Đun rét m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để th-nc lượng NaOH dư yêu cầu 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm cất cánh hơi cẩn trọng dung dịch sau khoản thời gian trung hòa, nhận được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol 1-1 chức (Y), (Z) với 15,14 gam hỗn hợp 2 muối bột khan, trong các số đó có một muối hạt của axit cacboxylic (T). Kết luận nào dưới đây đúng?
Xem thêm: Tội Ngộ Sát Là Gì - Tội Vô Ý Làm Chết Người Là Gì

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam