Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức là bài toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để đo lường và tính toán giá trị.Bài học tập toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, plovdent.com sẽ nhắc lại những kiến thức đề xuất nhớ và những dạng bài bác tập vận dụng để học sinh luyện tập.

Bạn đang xem: Tìm giá trị biểu thức

1. Reviews về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện tại phép tính theo thiết bị tự từ yêu cầu qua trái ta có:

1 cộng 7 bởi 8, viết 8

5 cộng 4 bởi 9, viết 9

9 cộng 7 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 cùng 4 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) trong một biểu thức, nếu chỉ bao gồm phép nhân cùng phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện đo lường và thống kê từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, gồm cả phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ, ta triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta triển khai phép tính ngơi nghỉ trong ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đã cho thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không chũm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập vận dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức theo cách tiện lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: tra cứu Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: hai ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày thiết bị hai buôn bán được thấp hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6. Tú gồm 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: đến dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo luật lệ của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, những chữ số để thẳng hàng với nhau. Tiến hành phép tính từ cần qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1

3 cộng 4 bằng 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

5 cùng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cộng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được kết quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 không trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày vật dụng hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta bao gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên tất cả 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta có tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong dãy số bên trên là 630

4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của các dãy số.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Mặt Người Bằng Mười Mặt Của (9 Mẫu)

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần áp dụng nhiều kiến thức, kĩ năng để giải. Để bé học tập xuất sắc hơn phụ huynh rất có thể tham khảo những khóa học toán online trên plovdent.com nhé!