Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta dựa vào tập xácđịnh Dđể biết số giới hạn phải tìm. Ví như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì đề xuất tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến mang đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tìm số đường tiệm cận

Ví dụ: D = *