2A = 2.( 2 + 22 + 23 + … + 22017)2A = 22 + 23 + 24 + … + 220182A – A = (22 + 23 + 24 + … + 22018) – (2 + 22 + 23 + … + 22017)A = 22018 – 2

b) B = 1 + 32 + 34 + … + 32018

32.B = 32.( 1 + 32 + 34 + … + 32018)9B = 32 + 34 + 36 + … + 320209B – B = (32 + 34 + 36 + … + 32020) – (1 + 32 + 34 + … + 32018)8B = 32020 – 1B = (32020 – 1) : 8.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 6 luy thua

c) C = – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018

5C = 5.( – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)5C = -52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 520195C + C = (-52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 52019) + (- 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)6C = 52019 – 5C = (52019 – 5) : 6

Bài 3: So sánh:

a) 536 và 1124

b) 32n và 23n (n ∈ N*)

c) 523 và 6.522

d) 213 cùng 216

e) 2115 và 275.498

f) 7245 – 7244 cùng 7244 – 7243

Giải:

a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 = (112)12 = 12112

Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112

b) Tương tự

c) Ta có: 523 = 5.522 22

d) Tương tự.

e) 2115 = (7.3)15 = 715.315

275.498 = (33)5.(72)8 = 315.716 = 7.315.715 > 315.715 = 2115

=> 275.498 > 2115.

f) 7245 – 7244 = 7244.(72 – 1) = 7244.71

7244 – 7243 = 7243.(72 – 1) = 7243.71

Mà 7243.71 44.71 cần suy ra: 7244 – 7243 45 – 7244

Bài 4: search số tự nhiên x, biết rằng:

a) 1 + 3 + 5 + … + x = 1600 (x là số tự nhiên lẻ).

Tự giải.

b) 2x + 2x + 3 = 144

Giải:

Ta có: 2x + 2x + 3 = 144

=> 2x + 2x.23 = 144

=> 2x.(1 + 8) = 144

=> 2x.9 = 144

=> 2x = 144 : 9 = 16 = 24

=> x = 4.

c) (x – 5)2016 = (x – 5)2018

=> (x – 5)2018 – (x – 5)2016 = 0

=> (x – 5)2016.<(x – 5)2 – 1> = 0

=> x – 5 = 0 hoặc x – 5 = 1 hoặc x – 5 = -1

=> x = 5 hoặc x = 6 hoặc x = 4 (Thỏa mãn x ∈ N).

Đ/s: x ∈ 4; 5; 6.

d) (2x + 1)3 = 9.81

Tự trình bày.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 2: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Lớp 6 My House

Bài 5: tra cứu tập hợp những số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng lũy quá 52x – 1 vừa lòng điều kiện:

100 2x – 1 6.

Giải:

Ta có: 100 2x – 1 6

=> 52 2x-1 6

=> 2 2 + 1 3

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

Tuyển tập 18 chăm đề tu dưỡng học sinh xuất sắc Toán lớp 6Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 tất cả đáp án đưa ra tiết

Mọi tin tức về đặt cài tài liệu và học tập trực tuyến đường vui lòng tương tác trực tiếp tới Thầy thích hợp theo: