Cách tính giá bán trị biểu thức dành cho học sinh lớp 3 qua các dạng bài bác với các ví dụ bao gồm lời giải chi tiết dễ hiểu.

Bạn đang xem: Tính biểu thức

Ở lớp 3, biểu thức được hiểu đơn giản là những số được nối với nhau bởi những phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Và tính giá bán trị biểu thức là tìm kết quả sau khoản thời gian thực hiện những phép tính vào biểu thức.

Ví dụ: 7 + 5 – 9 =; 18 : 2 x 7 =

Tính giá trị biểu thức chỉ có phép cộng trừ

– bí quyết làm: Thực hiện từ trái qua phải nếu trong biểu thức chỉ tất cả phép cộng trừ.

– Ví dụ: Tính giá chỉ trị của biểu thức sau:

a) 58 + 23 – 40 = 81 – 40 = 41 (ở biểu thức này ta thực hiện từ trái qua phải: phép cộng trước rồi mới thực hiện phép trừ),

b) 78 – 19 + 26 = 59 + 26 = 85 (ở biểu thức này ta thực hiện từ trái qua phải: phép trừ trước rồi mới thực hiện phép cộng).

Tính giá trị biểu thức chỉ gồm phép nhân chia

– bí quyết làm: Thực hiện từ trái qua phải nếu trong biểu thức chỉ có phép cộng trừ.

– Ví dụ: Tính giá chỉ trị của biểu thức sau:

a) 58 x 3 : 2 = 174 : 2 = 87 (ở biểu thức này ta thực hiện từ trái qua phải: phép nhân trước rồi mới thực hiện phép chia),

b) 275 : 5 x 9 = 55 x 9 = 495 (ở biểu thức này ta thực hiện từ trái qua phải: phép phân chia trước rồi mới thực hiện phép nhân).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Out Of Body Experience Là Gì, Trải Nghiệm Ngoài Cơ Thể

Tính giá bán trị biểu thức gồm cả phép nhân chia và cộng trừ

– giải pháp làm: Thực hiện theo quy tắc nhân phân tách trước, cộng trừ sau. Với theo thứ tự từ trái qua phải nếu bao gồm cả nhân chia, cộng trừ. Cụ thể cách làm như ví dụ dưới đây:

– Ví dụ: Tính giá chỉ trị của biểu thức sau:

a) 79 x 2 + 823 = 158 + 823 = 981 (ở biểu thức này ta thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện phép cộng),

b) 9 + 28 x 3 = 9 + 84 = 93 (ở biểu thức này ta thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện phép cộng vị thứ tự ưu tiên tính phép nhân trước)

c) 190 – 45 x 2 = 190 – 90 = 100 (ở biểu thức này ta thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện phép trừ vày thứ tự ưu tiên tính phép nhân trước),

d) 195 : 5 + 7 x 19 = 39 + 133 (ở biểu thức này ta thực hiện phép phân chia và phép nhân trước rồi mới thực hiện phép cộng),

e) 174 x 6 – 258 : 3 = 1044 – 86 =958 (ở biểu thức này ta thực hiện phép nhân với phép chia trước rồi mới thực hiện phép trừ),

Tính giá trị biểu thức bao gồm chứa dấu ngoặc

– bí quyết làm: Thứ tự ưu tiên của biểu thức gồm chứa dấu ngoặc như sau: ngoặc tròn ( ) → ngoặc vuông < > → ngoặc nhọn → nhân chia → cộng trừ. Cùng tất nhiên biểu thức vào dấu ngoặc được thực hiện khi có phép cộng, trừ, nhân, phân chia như trên.

– Ví dụ:

a) (20 + 35) x 2 = 55 x 2 = 110 (thực hiện phép cộng trong dấu ngoặc rồi mới thực hiện phép nhân),

b) (45 – 5) x 3 = 40 x 3 = 120 (thực hiện phép trừ vào dấu ngoặc rồi mới thực hiện phép nhân),

c) (120 + 30) : 2 = 150 : 2 = 75 (thực hiện phép cộng trong dấu ngoặc rồi mới thực hiện phép chia),

d) (146 – 23) : 3 = 123 : 3 = 41 (thực hiện phép trừ trong dấu ngoặc rồi mới thực hiện phép chia),

e) 90 + 5 x <60 – (20 + 5)> = 90 + 5 x <60 – 25> = 90 + 5 x 35 = 90 + 175 = 1065

f) 369 – 185 : 30 – <15 : 3 + (25 – 5)> = 369 – 185 : 30 – <15 : 3 + 20> = 369 – 185 : 30 – (5 + 20) = 369 – 185 : (30 – 25) = 369 – 185 : 5 = 369 – 37 = 332

Cách tính giá trị biểu thức nâng cao

Để làm cho được dạng bài bác tính giá chỉ trị biểu thức nâng cao lớp 3 (thực chất là tính nhanh) thì các em cần phải biến đổi biểu thức làm sao để cho chứa các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn. Hoặc là các số giống nhau. Cụ thể các em xem bài tập tính nhanh lớp 3 có lời giải dưới đây:

Bài 1: Tính cấp tốc giá trị của các biểu thức sau:

a) 48 + 27 + 52 + 73

b) 14 x 3 + 14 x 2 + 14 x 5

c) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

Giải:

a) 48 + 27 + 52 + 73 = (48 + 52) + (27 + 73) = 100 + 100 = 200

b) 14 x 3 + 14 x 2 + 14 x 5 = 14 x (3 + 2 + 5) = 14 x 10 = 140

c) 299 x 3 + 299 x 4 + 2 x 299 + 299 = 299 x (3 + 4 + 2 + 1) = 299 x 10 = 2990

Bài 2: Tính tổng giá chỉ trị của những hàng số dưới đây:

a) 6 + 6 + 6 + … + 6 – 666 (có 111 số 6)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 99

Giải:

a) 6 + 6 + 6 + … + 6 – 666 (có 111 số 6)

= 6 x 111 – 666 = 666 – 666 = 0

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 99 (Từ 1 tới 99 bao gồm 99 số)

= (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97) + (4 + 96) +…. (có 49 cặp dư số 50 vì có 99 số, 99 : 2 = 49 dư 1)

= 100 x 49 = 4900 + 50 = 4950

Bài tập tính giá bán trị biểu thức

Dựa vào phương pháp tính giá trị biểu thức được nêu ở trên, những em áp dụng vào làm những bài tập dưới đây: