Oxit axit và Oxit bazơ cùng Muối là trong những kiến thức bắt đầu của môn hoá học 9, đây là một giữa những nội dung loài kiến thức đặc biệt mà những em nên nắm vững.

Bạn đang xem: Tính chất của oxit axit


Để học xuất sắc được môn hoá, các em cần quan trọng ghi nhớ tính chất hoá học của các nguyên tố và những hợp chất. Nội dung bài viết này để giúp đỡ các em hệ thống lại tính hóa học hoá học của Oxit, Axit, Bazơ cùng Muối và áp dụng giải một trong những bài tập.

I. đặc thù hoá học tập của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ tính năng với nước H2O

- một trong những Oxit bazo chức năng với nước sinh sản thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một số trong những oxit bazo khác chức năng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo công dụng với Axit

- Oxit bazo tác dụng với axit sinh sản thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối bột + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo chức năng với Oxit axit

- một số oxit bazo (là các oxit bazo tung trong nước) chức năng với oxit axit tạo thành thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc thù hoá học tập của Oxit axit

1. Oxit axit tính năng với nước H2O

- các Oxit axit tính năng với nước tạo nên thành hỗn hợp axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit tính năng được cùng với nước và do đó cũng rã trong nước.

2. Oxit axit công dụng với bazo

- Oxit axit chức năng với bazo tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit tính năng với oxit bazơ

- Oxit axit công dụng với một số trong những oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

*

III. đặc thù hoá học của Axit

1. Axit làm thay đổi màu giấy quỳ tím

- hỗn hợp axit làm chuyển màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit tác dụng với kim loại

+ Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối với giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → muối + H2↑

+ Điều kiện xẩy ra phản ứng:

- Axit: hay được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không giải phóng H2; nội dung này vẫn học sinh sống bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H vào dãy vận động hóa học tập của kim loại:

 Dãy năng lượng điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

*

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi công dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ tạo muối fe (II) chứ không tạo thành muối fe (III) (phản ứng không mạnh mẽ nên không tạo nên muối sắt (III), muối sắt (III) tạo ra khi làm phản ứng với H2SO4 sệt nóng).

3. Axit tính năng với bazo

- Axit tác dụng với bazo chế tác thành muối với nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → muối bột + H2O

- Điều kiện: Tất cả những axit đều chức năng với bazơ. Làm phản ứng xảy ra mãnh liệt và được hotline là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O 4. Axit tính năng với Oxit bazơ

- Axit chức năng với Oxit bazơ tạo thành thành muối với nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối + H2O

- Điều liện: Tất cả những axit đều tính năng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối bắt đầu (tan hoặc không tan) + Axit new (yếu hoặc dễ cất cánh hơi hoặc mạnh).

- Điều kiện phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối chế tạo thành ko tan trong axit sinh ra 

+ chất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑) 

+ Sau phản nghịch ứng, trường hợp muối mới là muối hạt tan thì axit mới bắt buộc yếu, trường hợp muối new là muối ko tan thì axit mới bắt buộc là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền và phân bỏ ra H2O cùng CO2)

IV. đặc điểm hoá học của Bazơ

1. Bazo công dụng với chất thông tư màu

- Dung dịch bazơ có tác dụng quỳ tím biến đổi màu xanh.- Dung dịch bazơ có tác dụng phenolphthalein không màu đổi sang màu đỏ.

2. Bazo tính năng với oxit axit

- dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit sản xuất thành muối với nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ tính năng với axit

- Bazơ (tan và không tan) tác dụng với axit chế tạo thành muối cùng nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ tác dụng với muối

- hỗn hợp bazơ công dụng với nhiều dung dịch muối tạo thành thành muối bắt đầu và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ bội nghịch ứng phân huỷ

- Bazơ ko tan bị nhiệt phân diệt thành oxit với nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. Tính chất hóa học của muối

1. Công dụng với kim loại

+ dung dịch muối bao gồm thể tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.

 Ví dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tính năng với axit

+ Muối bao gồm thể tính năng được cùng với axit chế tạo ra thành muối new và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tính năng với dung dịch muối

+ Hai hỗn hợp muối bao gồm thể công dụng với nhau tạo nên thành hai muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tính năng với dung dịch bazơ

+ hỗn hợp bazơ gồm thể công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Bội nghịch ứng phân hủy muối

+ nhiều muối bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Phản ứng thương lượng trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ làm phản ứng điều đình là phản nghịch ứng hóa học, trong những số đó hai hợp chất tham gia làm phản ứng hội đàm với nhay gần như thành phần kết cấu của chúng để tạo nên những hợp hóa học mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

+ bội nghịch ứng điều đình trong dung dịch của các chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành bao gồm chất ko tan hoặc chất khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: bội nghịch ứng ko xảy ra.

Lưu ý: bội nghịch ứng trung hòa cũng thuộc các loại phản ứng hội đàm và luôn xảy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài tập về Oxit, Axit, Bazo cùng Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 cùng dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng điều chế magie sunfat.

* giải thuật bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

- các phương trình bội phản ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có hồ hết chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong đều chất đã cho công dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch gồm màu tiến thưởng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết những phương trình hóa học.

* giải thuật bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí với cháy được trong không khí là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) dung dịch có blue color lam là hỗn hợp muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch bao gồm màu vàng nâu là dung dịch muối fe (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là hỗn hợp muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết các phương trình hóa học của làm phản ứng trong những trường hòa hợp sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric;

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

d) Sắt cùng axit clohiđric;

e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

* giải thuật bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- những phương trình phản ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một trọng lượng mạt sắt dư vào 50ml hỗn hợp HCl. Bội phản ứng ngừng thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng mạt sắt đang tham gia làm phản ứng.

c) Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp HCl đã dùng.

* giải thuật bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) từ bỏ PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

 Theo đề bài xích ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro đề nghị ta có

 

*
(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta có:

*

 ⇒ Vậy nồng độ mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan trọn vẹn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO đề nghị 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính xác suất theo trọng lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính cân nặng dung dịch H2SO4 có nồng độ đôi mươi % nhằm hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

* giải mã bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x với y là số mol CuO với ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình chất hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần láo lếu hợp, nhờ vào phương trình làm phản ứng (1), (2) với dữ khiếu nại đề bài xích cho ta có hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

 Vì bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn (tức là HCl sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì làm phản ứng xảy ra trọn vẹn (tức là cần sử dụng hết 12,1 g các thành phần hỗn hợp CuO với ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) với (∗∗) ta có hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình bên trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) và (4), ta có:

Theo pt (3)

*
 mol

Theo pt (4)

*
 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% nên dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: chấm dứt chuỗi PTPƯ

*

*

*
;

*

* lời giải bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*
 SO2

2) 2SO2 + O2

*
 2SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*
 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch tất cả chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch tất cả chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy thêm hiện tượng quan tiếp giáp được cùng viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Phân Tích Nhân Vật Mị Trong Tác Phẩm " Vợ Chồng A Phủ Nhân Vật Mị

c) Tính nồng độ mol của chất sót lại trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch biến hóa không xứng đáng kể.

* lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình làm phản ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng kỳ lạ quan liền kề được: tạo thành chất không tan, color trắng, lắng dần dần xuống lòng cốc sẽ là AgCl