Amino axit có tương đối đầy đủ các tính chất hóa học của group -NH2 cùng nhóm -COOH, ngoài ra còn có phản ứng trùng ngưng. Amino axit cũng có vai trò và vận dụng rất quan lại trọng. Cùng tò mò qua bài viết này để hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của amino axit


III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. đặc điểm axit – bazơ của dung dịch amino axit

a) tác dụng lên chất thông tư màu: (H2N)x – R – (COOH)y. 

- Nếu  x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu - Nếu x > y thì amino axit gồm tính bazơ, quỳ tím hóa xanh - Nếu x

b) tính chất lưỡng tính:

- chức năng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH) H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O hoặc: H3N+–CH2–COO– + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O - tác dụng với hỗn hợp axit (do tất cả nhóm NH2) H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH hoặc: H3N+–CH2–COO– + HCl → ClH3N–CH2–COOH

2. Phản ứng este hóa nhóm COOH

*

3. Phản nghịch ứng của nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2 –COOH + N2 + H2O  axit hiđroxiaxetic

4. Bội phản ứng trùng ngưng

- Do tất cả nhóm NH2 và COOH phải amino axit thâm nhập phản ứng trùng ngưng tạo nên thành polime thuộc nhiều loại poliamit- Trong làm phản ứng này, OH của nhóm COOH nghỉ ngơi phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia sản xuất thành nước và có mặt polime - Ví dụ:

*

V - ỨNG DỤNG

- Amino axit thiên nhiên (hầu không còn là α-amino axit) là cửa hàng để kiến tạo nên các nhiều loại protein của khung người sống - muối hạt mononatri của axit glutamic được sử dụng làm mì thiết yếu (hay bột ngọt) - Axit ε-aminocaproic với axit ω-aminoenantoic là nguyên vật liệu sản xuất tơ tổng thích hợp (nilon – 6 cùng nilon – 7) - Axit glutamic là thuốc cung cấp thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc ngã gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Cho các chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin; (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5


Câu 2. Dạng tồn tại hầu hết của axit glutamic là:

A. -OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH B. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

C. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO- D. -OOCCH2CH2CH(NH2)COO- 

Câu 3. Hãy cho thấy thêm dùng quỳ tím rất có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào tiếp sau đây ?

A. Glyxin, Alanin, Lysin B. Glyxin, Valin, axit Glutamic

C. Alanin, axit Glutamic, Valin. D. Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 4. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit là ko đúng?

A. Hợp hóa học H2N-COOH là aminoaxit đơn giản dễ dàng nhất

B. Aminoaxit không tính dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng rất (H3N+RCOO-)

C. Aminoaxit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời team amino với nhóm cacboxyl

D. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan giỏi trong nước và sinh sản dung dịch gồm vị ngọt.

Câu 5. đến 10,3 gam aminoaxit X công dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Khía cạnh khác, mang đến 10,3 gam amino axit X tính năng với NaOH (vừa đủ) chiếm được 12,5 gam muối. Vậy bí quyết của aminoaxit là:


A. H2N-C3H6-COOH B. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C. H2N-C2H4-COOH D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu 6. Cho amino axit X chức năng vừa đầy đủ với 16,6 ml hỗn hợp HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối hạt Y. Y chức năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z nhận được 15,55 gam muối hạt khan. Công thức của X là :

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C. H2N-C3H6-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 7. Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp nào sau đây, quỳ tím gồm màu hồng:

A. ClH3N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COONa

C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 8. Mang lại 0,1 mol α-amino axit X công dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để chức năng vừa đủ với hóa học hữu cơ Y yêu cầu 200 ml dung dịch NaOH 1,0M với dung dịch sau phản bội ứng đựng 15,55 gam muối. Vậy phương pháp của -amino axit X là :


A. H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 9. đến 100,0 ml dung dịch aminoaxit X mật độ 0,2M tính năng vừa đầy đủ với 80,0 ml hỗn hợp NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản bội ứng cô cạn hỗn hợp thì thu được 2,22 gam muối khan. Vậy bí quyết của amino axit là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 10. Mang lại amino axit X (chứa 1 team amino và 1 đội cacboxyl). đến m gam X chức năng vừa đầy đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối Y. Mặt khác, đến m gam X chức năng với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cảnh giác dung dịch chiếm được 10,04 gam muối Z. Vậy phương pháp của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 11. Cho axit aminoaxetic tính năng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số chất phản ứng với axit amino axetic là:


A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 12. Cho 0,01 mol aminoaxit X phản nghịch ứng vừa đủ với 0,01 mol H2SO4 hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X tất cả dạng:

A. (H2N)2RCOOH B. H2NRCOOH

C. H2NR(COOH)2 D. (H2N)2R(COOH)2

Câu 13. Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch X bao gồm chứa 28,75 gam chất tan. Hãy cho biết cần từng nào ml dung dịch NaOH 1M nhằm phản ứng hoàn toản với những chất trong dung dịch X?

A. 100 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 300 ml

Câu 14. Cho 0,1 mol amino axit X công dụng vừa đầy đủ với 0,1mol HCl thu được muối hạt Y. 0,1 mol muối hạt Y phản bội ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được tất cả hổn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy cách làm của X là:

A. H2N-C3H5(COOH)2 B. H2N-C2H3(COOH)2


C. (H2N)2C3H5-COOH D. H2N-C2H4-COOH

Câu 15. Amino axit X gồm tỉ lệ trọng lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 công dụng với dd NaOH cùng dung dịch HCl hầu hết theo phần trăm mol 1: 1 cùng mỗi trường vừa lòng chỉ tạo một muối hạt duy nhất. Vậy công thức của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C.

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Học Tập: Toán A2 Bài Giảng, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cao Cấp A2

H2N-C3H6-COOH D. H2N-C4H8-COOH

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

C

2

C

7

A

12

A

3

D

8

C

13

C

4

A

9

A

14

A

5

A

10

A

15

A

 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay