1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ nam nữ với Pi1.4 Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hay độ dài con đường tròn là mặt đường biên giới hạn của hình tròn. Bí quyết của chu vi hình tròn trụ là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Bạn đã xem: công thức tính chu vi hình tròn


Hoặc hoàn toàn có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : bao gồm một hình trụ C có đường kính nối từ bỏ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã có ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có bán kính R = 2 sẽ sở hữu được diện tích hình tròn trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe pháo của một xe pháo lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe đó.

Chu vi của bánh xe pháo lửa hình tròn là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình trụ tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn trụ có bán kính là 15 cm. Hãy tính 2 lần bán kính và chu vi của bảng chỉ đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng đi đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng chỉ đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn liên quan với Pi. Quý giá của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với mức giá trị gần và đúng là 3,14. Pi được khái niệm là tỷ lệ của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng thịnh hành trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong khi nó chọn cái tên trong toán học tập thì nghệ thuật và khoa học nó ko được để tên. Nó được thực hiện bởi radio, lập trình laptop và hằng số đồ lý. Vày giá trị của Pi khôn cùng dài đề xuất công thức rất có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được khẳng định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là bán kính của mặt đường tròn chổ chính giữa Oℓ là chiều lâu năm cung

Công thức tính diện tích s hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là buôn bán kính

Ví dụ: Ta gồm một hình tròn trụ C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bởi bao nhiêu?Áp dụng cách tính: diện tích hình trụ C ta có: = 1/2 x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tấm bảng hình tròn có 2 lần bán kính 30cm. Hãy tính diện tích tấm bảng kia với đơn vị chức năng là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình trụ là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích s đường tròn khi biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– trong đó: d là mặt đường kính

– Ví dụ: Ta có hình trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn C.Áp dụng phương pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* công thức tính phụ thuộc vào chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình tròn trụ C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình tròn là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: đến hình trong C tất cả chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình trụ C.

Giải: Ta có chu vi hình trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích s toàn phần hình trònShq: diện tích hình quạtC: Số đo góc sinh sống tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn trụ bán kính R diện tích hình tròn n được xem theo công thức là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ dài cung n trong hình quạt

Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính đường kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá trị tương tự 3.14.Tính bán kính hình tròn
*

Trong đó:

r: bán kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá trị tương đương 3.14.Phương Pháp nhớ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– lúc học công thức hoàn thành cũng như bí quyết tính, chúng ta nên áp dụng vào làm bài xích tập để hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức cũng giống như hiểu được rõ bản chất vấn đề. – ở kề bên đó, bạn cũng có thể học công thức trải qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương bán kính ta nhân tức thì vàoBa phảy mười tứ phía sauChu vi cũng dễ dàng tính mau các bạn àĐường kính ta mang nhân raBa phảy mười bốn, vậy là đã xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm những điểm vị trí và bên trong đường tròn.

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của mặt đường tròn bao bọc nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R là tập hợp tất cả các điểm cách tâm O một khoảng tầm bằng R. Đường tròn trung khu O nửa đường kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính chất của hình trònĐường kính là ngôi trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm mặt đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng nhiều năm nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn thành nhì nửa bằng nhau.Độ nhiều năm của đường kính của một đường tròn bởi 2 lần nửa đường kính của mặt đường tròn đó.Bài thói quen Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích s bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2Mà diện tích s bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích hình tròn, lúc biết chu vi c bởi 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình trụ C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe xe hơi có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và 2 lần bán kính của bánh xe.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 : Chuyển Động Đều

Bài giải:

Ta tất cả C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng phương pháp trên ta có 2 lần bán kính của bánh xe là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình tròn trụ tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M đường kính OA và hình trụ tâm N có bán kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta bao gồm OA, OB theo thứ tự là 2 lần bán kính của hình tròn trụ tâm M và hình trụ tâm N. Trong các số đó OA=OB= 9(cm)