Để xác minh góc giữa đường thẳng với mặt phẳng trong không gian Oxyz ta gồm 2 cách. 1 cách bạn được học trong hình học không khí lớp 11 và một cách bạn được học ở hình học không khí tọa độ lớp 12. Tùy theo dữ kiện việc cho mà ta áp dụng cách 1 hoặc cách 2. Bài viết này đang hệ thống không thiếu thốn lý thuyết của 2 phương pháp và bài xích tập minh họa có giải mã chi tiết.

Bạn đang xem: Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

*


A. Lý thuyết góc giữa đường thẳng với mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, bao gồm đường thẳng a và mặt phẳng (Q)

1. Định nghĩa


Gọi a’ là hình chiếu của a xuống mặt phẳng (Q), góc φ được tạo do giữa hai tuyến phố thẳng a với a’ đó là góc của con đường thẳng a cùng mặt phẳng (Q).

Nếu a ⊥ (Q) thì $widehat left( a,left( Q ight) ight)$ = 900.Góc tạo vày giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng luôn luôn thỏa mãn: 00 ≤ $widehat left( a,left( Q ight) ight)$ ≤ 900.

2. Cách khẳng định góc giữa mặt đường thẳng và mặt phẳng vào hình học tập 11

Để khẳng định được góc thân mặt phẳng (Q) và con đường thẳng a thì ta có tác dụng như sau:

Bước 1: kiếm tìm giao điểm O = a ∩ (Q)Bước 2: Dựng hình chiếu A’ của một điểm A ∈ a xuống (Q)Bước 3: Góc (widehat AOA’ = varphi ) chính là góc giữa mặt đường thẳng a và (Q).

Để dựng hình chiếu A’ của điểm A bên trên (Q) ta lựa chọn một đường thẳng b ⊥ (Q) lúc đó AA’ // b.

Để tính góc φ ta sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ΔOAA’


2. Công thức khẳng định góc giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng trong hình học 12

Công thức: $sinvarphi = sin left( widehat a,(Q) ight) = left| cos left( overrightarrow n ;overrightarrow u ight) ight| = fracleftleft$

Trong đó:

$overrightarrow n $ là vecto pháp con đường của mặt phẳng (Q).$overrightarrow u $ là vecto chỉ phương của đường thẳng a.

Nếu như VTPT của (Q): $overrightarrow n $ = ( A; B; C) và VTCP của a: $overrightarrow u $ = ( a; b; c) thì góc được xác minh theo công thức:

B. Bài tập có lời giải chi tiết

Bài tập 1. Cho đường thẳng a: $fracx + 1 – 3 = fracy + 51 = fracz – 12$ với mặt phẳng (Q): x – 2y + z + 4 = 0. Hãy tính góc giữa mặt đường thẳng a và mặt phẳng (Q).


Hướng dẫn giải

Theo đề bài:

đường thẳng a có vecto chỉ phương: $overrightarrow u $ = ( – 3; 1; 2)mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến: $overrightarrow n $ = ( 1; – 2; 1)

Góc giữa mặt phẳng (Q) và con đường thẳng a:

$sinvarphi = frac 1.left( – 3 ight) + left( – 2 ight).1 + 1.2 ightsqrt 1^2 + left( – 2 ight)^2 + 1^2 .sqrt left( – 3 ight)^2 + 1^2 + 2^2 = fracsqrt 21 14$

Kết luận: φ ≈ 190.

Bài tập 2. Trong không khí Oxyz bao gồm đường thẳng d: $left{ eginarray*20l x = 2 – t\ y = 1 – 2t\ z = – 3 + t endarray ight.$ với mặt phẳng (Q): – x + y – 2z + 3 = 0. Tìm m nhằm góc tạo do a với (Q) bởi 300.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài:

đường thẳng a bao gồm vecto chỉ phương: $overrightarrow u $ = ( – 1; – 2; 1)mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến: $overrightarrow n $ = ( – 1; 1; – 2)

Áp dụng phương pháp (*):

$sinvarphi = fracsqrt left( – 1 ight)^2 + left( 1 ight)^2 + left( – 2 ight)^2 .sqrt left( – 1 ight)^2 + left( – 2 ight)^2 + 1^2 = frac12$

Kết luận: φ = 300.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 92 : Luyện Tập, Bài 92 : Luyện Tập

Bài tập 3. Trong không gian Oxyz có một đường thẳng a với mặt phẳng (P). Biết phương trình mặt đường thẳng d: $left{ eginarrayl x = 2 – mt\ y = 1 – 2t\ z = – 3 + t endarray ight.$ và phương trình mặt phẳng (Q): – x + y – 2z + 3 = 0. Search m nhằm góc tạo vì a với (Q) bởi 300.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài:

đường trực tiếp a bao gồm vecto chỉ phương: $overrightarrow u $ = ( – m; – 2; 1)mặt phẳng (Q) tất cả vecto pháp tuyến: $overrightarrow n $ = ( – 1; 1; – 2)$widehat a,(Q) = 30^0$ $ Rightarrow sin left( widehat a,(Q) ight)$$ = sin left( 30^0 ight) = frac12$

Áp dụng phương pháp (*):

$frac12 = fracsqrt left( – 1 ight)^2 + left( 1 ight)^2 + left( – 2 ight)^2 .sqrt left( – m ight)^2 + left( – 2 ight)^2 + 1^2 $$ Leftrightarrow frac12 = frac m – 4 ightsqrt 6 .sqrt m^2 + 5 Rightarrow left< eginarrayl m = 1\ m = – 17 endarray ight.$