Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A cùng 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2 có đáp an

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được đánh đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng gồm 5 học sinh . Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Câu 7:Trong lớp tất cả 32 học sinh, 4 học sinh ngồi phổ biến một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm nhì số gồm thương bằng 2 và bao gồm tích bằng 8.

Câu 9:Viết phép chia tất cả thương bằng số phân chia và tổng của số chia và thương bằng số bị chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy gồm 16 chân trâu. Hỏi gồm bao nhiêu con trâu?

Câu 11:Dũng tất cả một số bi, Hùng mang lại Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng có trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánToán giỏi và nặng nề lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 1 tháng 5 số chấm tròn trong hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được sơn đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số hàng gồm tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinh vào lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần kiếm tìm là 2 cùng 4.

Câu 9:

Ta tất cả phép chia 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi con trâu có 4 chân, vậy số trâu gồm tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 con trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng gồm trước đây bằng một nửa số bi Dũng hiện có.

Đề số 2

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy viết những số tất cả hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + 20 + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số bao gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. X + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm kiếm 2 số tất cả tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Search 2 số tất cả tích và thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa tất cả số kê và số thỏ bằng nhau. Tìm kiếm số kê và số thỏ công ty Hoa. Biết tổng số chân con kê và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng vào vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không một ai trồng cây trùng với tên của bản thân cả”. Hỏi bạn làm sao đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. X + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 cùng 95 bởi vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là một trong và 5 vày 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số kê bằng số thỏ nên ta team 1 bé thỏ + 1 nhỏ gà vào 1 nhóm

Vậy 1 nhóm gồm số chân con gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi nhóm có 1 con kê và 1 bé thỏ đề nghị 7 nhóm tất cả 7 nhỏ gà với 7 nhỏ thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của bản thân cả”. Suy ra bạn Lan ko trồng cây mai với không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Xem thêm: Sale Engineer Là Gì - Tổng Quan Về Nghề Sale Engineer

Bạn Mai ko trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.