Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài giải đáp cơ bạn dạng về JavascriptĐối tượng vào JavaScriptHoạt động JavaScript nâng caoNguồn tư liệu IMS DB
Toán tử vào JavaScript
Trang trước
Trang sau

Một toán tử là gì?

Chúng ta coi biểu thức đơn giản dễ dàng sau: 4 + 5 là bằng 9. Tại trên đây 4 và 5 là những operands - toán hạng với "+" được điện thoại tư vấn là operator - toán tử. JavaScript cung ứng các kiểu toán tử sau:

Toán tử số học

Toán tử so sánh

Toán tử xúc tích (hoặc quan hệ)

Toán tử gán

Toán tử điều kiện

Bây giờ chúng ta xem xét từng toán tử một.

Bạn đang xem: Toán tử js

Toán tử số học

JavaScript cung cấp các hình dáng toán tử số học tập sau:

Giả sử thay đổi A giữ cực hiếm 10 và biến hóa B giữ quý hiếm 20, thì lúc đó:


STTToán tử và Miêu tả
1

+ (Phép cộng)

Cộng hai toán hạng

Ex: A + B đang cho công dụng là 30

2

- (Phép trừ)

Trừ toán hạng sản phẩm hai từ bỏ toán hạng đầu.

Ex: A - B sẽ cho kết quả là -10

3

* (Phép nhân)

Nhân hai toán hạng

Ex: A * B đã cho tác dụng là 200

4

/ (Phép chia)

Chia số phân tách cho số bị chia

Ex: B / A đang cho kết quả là 2

5

% (Phép phân chia lấy phần dư)

Kết quả là phần dư của phép chia.

Xem thêm: De Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Năm 2020, Bộ Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Chọn Lọc Năm 2021

Ex: B % A vẫn cho hiệu quả là 0

6

++ (Tăng lên 1)

Tăng cực hiếm integer lên 1

Ex: A++ sẽ cho công dụng là 11

7

-- (Giảm đi 1)

Giảm một cực hiếm integer đi một

Ex: A-- đang cho hiệu quả là 9

Ghi chú − Toán hạng cộng (+) thao tác với những số tương tự như các chuỗi, ví dụ: "a" + 10 vẫn cho công dụng là "a10".