Tiếng anh lớp 7 công tác mới luôn luôn được coi là chương trình học tất cả vai trò quan trọng nhất, xây dựng gần như viên gạch trước tiên cho căn cơ tiếng anh bền vững của các em sau này

Tiếng anh sống bậc trung học luôn luôn được xem như là giai đoạn vỡ lẽ lòng tuy vậy lại vô cùng đặc trưng đối với loài kiến thức nền tảng cũng như tác động đến sự hâm mộ tiếng anh của những em sau này. Trải qua lớp 6, học tập sinh được gia công quen với giờ đồng hồ anh trải qua những mẩu đối thoại cơ bản, từ vựng dễ hiểu và nhớ. Quý phái tiếng anh lớp 7 công tác mới, học sinh bước đầu được tiếp cận cùng với ngữ pháp tiếng anh từ bỏ bậc cơ bản cũng như khối tự vựng nâng cao hơn. Nào, hãy cùng plovdent.com tổng hòa hợp từ vựng và ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 7 trong bài tiếp sau đây nhé!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE


*

Tổng hợp từ vựng giờ Anh lớp 7


Nội dung bài bác viết

1 từ vựng giờ anh lớp 72 Tổng hòa hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 7 2.1 SIMPLE PAST (Quá khứ đơn)2.1.1 kết cấu 2.1.2 biện pháp dùng2.1.3 SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn)2.2 CÂU SO SÁNH2.3 CÓ THỂ BẠN quan liêu TÂM

Từ vựng giờ anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES

Sở ưng ý của tôi

Ở Unit 1, học sinh sẽ được học tập cách nói về sở thích của chính mình nhằm ship hàng cho việc tự giới thiệu bản thân của bản thân cũng như trau dồi thêm một trong những từ vựng tương quan đến sở trường con người.

Bạn đang xem: Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 7

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1a piece of cake (idiom)/əpi:s əv keɪk/:dễ ợt
2arranging flowers/ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər/cắm hoa
3bird-watching (n)/ bɜːd wɒtʃɪŋ/quan ngay cạnh chim chóc
4board trò chơi (n)/bɔːd ɡeɪm/trò đùa trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)
5carve (v)/kɑːv/chạm, khắc
6carved (adj)/kɑːvd/được chạm, khắc
7collage (n)/’kɒlɑːʒ/một bức tranh tạo thành từ khá nhiều tranh, ảnh nhỏ
8eggshell (n)/eɡʃel/vỏ trứng
9fragile (adj) /’frædʒaɪl/dễ vỡ
10gardening (n)/’ɡɑːdənɪŋ/làm vườn
11horse-riding (n)/hɔːs, ‘raɪdɪŋ/cưỡi ngựa
12ice-skating (n)/aɪs, ‘skeɪtɪŋ/trượt băng
13making model/’meɪkɪŋ, ‘mɒdəl/làm mô hình
14making pottery/’meɪkɪŋ ‘pɒtəri/nặn vật gốm
15melody/’melədi/giai điệu
16monopoly (n)/mə’nɒpəli/cờ tỉ phú
17mountain climbing (n)/’maʊntɪn, ‘klaɪmɪŋ/leo núi
18share (v)/ʃeər/chia sẻ
19skating (n)/’skeɪtɪŋ/trượt pa tanh
20strange (adj)/streɪndʒ/lạ
21surfing (n)/’sɜːfɪŋ/lướt sóng
22unique (adj)/jʊˈni:k/độc đáo

UNIT 2: HEALTH

Sức khoẻ

Trong Unit 2, các em sẽ tiến hành tiếp cận một loạt từ vựng tương quan đến sức khoẻ tương tự như là các vấn đề mức độ khoẻ. Hãy cùng xem qua nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1allergy (n)/’ælədʒi/dị ứng
2calorie(n)/’kæləri/calo
3compound (n)/’kɒmpaʊnd/ghép, phức
4concentrate(v)/’kɒnsəntreɪt/tập trung
5conjunction (n)/kən’dʒʌŋkʃən/liên từ
6coordinate (v)/ kəʊˈɔːdɪneɪt /kết hợp
7cough (n)/kɒf/ho
8depression (n)/dɪˈpreʃən/chán nản, buồn rầu
9diet (adj)/’daɪət/ăn kiêng
10essential (n)/ɪˈsenʃəl/cần thiết
11expert (n) /’ekspɜːt/chuyên gia
12independent (v)/’ɪndɪˈpendənt/độc lập, không phụ thuộc
13 itchy (adj) /’ɪtʃi/ngứa, khiến ngứa
14 junk food (n)/dʒʌŋk fu:d/đồ ăn uống nhanh, quà vặt
15myth (n)/mɪθ/việc hoang đường
16obesity (adj)/əʊˈbi:sɪti/béo phì
17 pay attention /peɪ ə’tenʃən/ chú ý, lưu ý đến
18put on weight (n)/pʊt ɒn weɪt/ lên cân
19sickness (n)/’sɪknəs/đau yếu, gầy yếu
20spot (n)/spɒt/mụn nhọt
21stay in shape/steɪ ɪn ʃeɪp/giữ dáng, giữ khung hình khoẻ mạnh
22sunburn (n)/’sʌnbɜːn/cháy nắng

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt động giao hàng cộng đồng

Đến với list từ vựng ở Unit 3, các em học viên sẽ được làm quen với các từ vựng liên quan đến làng mạc hội, xã hội một cách tổng quan liêu nhất.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1benefit (n)/’benɪfɪt/lợi ích
2blanket (n)/’blæŋkɪt/chăn
3charitable (adj)/’tʃærɪtəbl/từ thiện
4clean up (n, v)/kli:n ʌp/dọn sạch
5community service (n)/kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs/dịch vụ công cộng
6disabled people (n)/dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl/người tàn tật
7donate (v)/dəʊˈneɪt/hiến tặng, đóng góp
8elderly people (n)/’eldəli ‘pi:pl/người cao tuổi
9graffiti/ɡrə’fi:ti/hình hoặc chữ vẽ trên tường
10homeless people/’həʊmləs ‘pi:pl/người vô gia cư
11interview (n, v)/’ɪntərvju:/cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
12make a difference/meɪk ə ‘dɪfərəns/làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)
13mentor (n)/’mentɔːr/thầy hướng dẫn
14mural (n)/’mjʊərəl/tranh khổ lớn
15non-profit organization (n)/nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/tổ chức phi lợi nhuận
16nursing home/’nɜːsɪŋ həʊm/nhà dưỡng lão
17organisation (n)/,ɔ:gənai’zeiʃn/tổ chức
18service (n)/’sɜːrvɪs/dịch vụ
19shelter (n)/’ʃeltər/mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ
20sort (n)/sɔ:t/thứ, loại, hạng
21street children (n)/stri:t ‘tʃɪldrən/trẻ em (lang thang) đường phố
22to be forced/tu: bi: fɔːst/bị ép buộc
23traffic jam (n)/”træfɪk dʒæm/ùn tắc giao thông
24tutor (n, v)/’tju:tər/thầy dạy kèm, dạy kèm
25volunteer (n, v)/,vɒlən’tɪər/người tình nguyện, đi tình nguyện
26use public transport (bus, tube,…)dùng các phương tiện giao thông công cộng

UNIT 4: MUSIC & ARTS

Âm nhạc và những ngành nghệ thuật

*

Âm nhạc và thẩm mỹ và nghệ thuật là hai điều không thể không có trong cuộc sống. Việc mày mò về các từ vựng này đã giúp cuộc sống của các em thêm nhiều chủng loại hơn.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1anthem (n)/’ænθəm/quốc ca
2atmosphere (n)/’ætməsfɪər/không khí, môi trường
3compose (v)/kəm’pəʊz/soạn, biên soạn
4composer (n)/kəm’pəʊzər/nhà soạn nhạc, nhạc sĩ
5control (v)/kən’trəʊl/điều khiển
6core subject (n)/kɔːr ‘sʌbdʒekt/môn học cơ bản
7country music (n)/’kʌntri ‘mju:zɪk/nhạc đồng quê
8curriculum (n)/kə’rɪkjʊləm/chương trình học
9folk music (n)/fəʊk ‘mju:zɪk/nhạc dân gian
10non-essential (adj)/nɒn-ɪˈsenʃəl/không cơ bản
11opera (n)/’ɒpərə/vở nhạc kịch
12originate (v)/ə’rɪdʒɪneɪt/bắt nguồn
13perform (n)/pə’fɔːm/biểu diễn
14performance (n)/pə’fɔːməns/sự trình diễn, buổi biểu diễn
15photography (n)/fə’tɒɡrəfi/nhiếp ảnh
16puppet (n)/’pʌpɪt/con rối
17rural (adj)/’rʊərəl/thuộc nông thôn, thôn quê
18sculpture (n)/’skʌlptʃər/điêu khắc, tác phẩm điêu khắc
19support (v)/sə’pɔ:t/nâng đỡ
20Tick Tac Toe (n)/tɪk tæk təʊ/trò chơi cờ ca-rô
21water puppetry (n)/’wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ/múa rối nước

UNIT 5. VIETNAM FOOD & DRINK

Đồ ăn và thức uống Việt Nam

Qua cho Unit 5, những em sẽ được học biện pháp gọi tên các món ăn, thức uống bởi tên tiếng Anh. Sẽ thật tuyệt cho những em khi những em giới thiệu ẩm thực việt nam bằng tiếng anh cho với anh em nước ngoài đó.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1beat (v)/bi:t/khuấy trộn, đánh trộn
2beef (n)/bi:f/thịt bò
3bitter (adj)/’bɪtə/đắng
4broth (n)/brɒθ/nước xuýt
5delicious (adj)/dɪˈlɪʃəs/ngon, thơm ngon
6eel (n)/i:l/con lươn
7flour (n)/flaʊə/bột
8fold (n)/fəʊld/gấp, gập
9fragrant (adj)/’freɪɡrənt/thơm, thơm phức
10green tea (n)/,ɡri:n ‘ti:/chè xanh
11ham (n)/hæm/giăm bông
12noodles (n)/’nu:dlz/mì, mì sợi
13omelette (n)/’ɒmlət, ‘ɒmlɪt/trứng tráng
14pancake (n)/’pænkeɪk/bánh kếp
15pepper (n)/’pepər/hạt tiêu
16pork (n)/pɔːk/thịt lợn
17pour (v)/pɔː/rót, đổ
18recipe (n)/’resɪpi/công thức làm món ăn
19salt (n)/’sɔːlt/muối
20salty (adj)/’sɔːlti/mặn, có nhiều muối
21sandwich (n)/’sænwɪdʒ/bánh xăng-đúych
22sauce (n)/sɔːs/nước xốt
23sausage (n)/’sɒsɪdʒ/xúc xích
24serve (v)/sɜːv/múc/ xới/ gắp ra để ăn
25shrimp (n)/ʃrɪmp/con tôm
26slice (n)/slaɪs/miếng mỏng, lát mỏng
27soup (n)/su:p/súp, canh, cháo
28sour (adj)/saʊər/chua
29spicy (adj)/’spaɪsi/cay, nồng
30spring rolls (n)/sprɪŋ rəʊlz/nem rán
31sweet (adj)/swi:t/ngọt
32sweet soup (n)/swi:t su:p/chè
33tasty (adj)/’teɪsti/đầy hương vị, ngon
34tofu (n)/’təʊfu:/đậu phụ
35tuna (n)/’tju:nə/cá ngừ
36turmeric (n)/’tɜːmərɪk/củ nghệ
37warm (v)/wɔːm/hâm nóng

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Trường đại học trước tiên của Việt Nam

Bên cạnh bài toán được học về trường đại học đầu tiên vang danh của vn đó là Quốc Tử Giám, những em còn được biết thêm về các danh trường đoản cú , hễ từ của chủ thể di sản, di tích.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1build (v)/bɪld/xây dựng
2consider (v)/kən’sɪdər/coi như
3consist of (v)/kən’sist əv/bao hàm/ gồm
4construct (v)/kən’strʌkt/xây dựng
5doctor’s stone tablet (n)/’dɒktərz stəʊn ‘tæblət/bia tiến sĩ
6erect (v)/i´rekt/xây dựng lên, dựng lên
7found (v)/faʊnd/thành lập
8grow (v)/grəʊ/trồng, mọc
9Imperial Academy (n)/ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi/Quốc Tử Giám
10Khue Van Pavilion (n)/’pəvɪljən/Khuê Văn Các
11locate (v)/ləʊˈkeɪt/đóng, đặt, để ở một vị trí
12pagoda (n)/pə’ɡəʊdə/chùa
13recognise (v)/’rekəgnaiz/chấp nhận, thừa nhận
14regard (v)/rɪˈɡɑːd/đánh giá
15relic (n)/’relɪk/di tích
16site (n)/saɪt/địa điểm
17statue (n)/’stætʃu:/tượng
18surround (v)/sә’raʊnd/bao quanh, vây quanh
19take care of (v)/teɪ keər əv/trông nom, chăm sóc
20Temple of Literature (n)/’templ əv ‘lɪtərɪtʃə/Văn Miếu
21World Heritage (n)/wɜːld ‘herɪtɪdʒ/Di sản thế giới

UNIT 7. TRAFFIC

Giao thông

Unit 7 sẽ xuất hiện thêm cho các em mặt hàng loạt những danh từ tương quan đến công ty đề giao thông vận tải như danh từ chỉ các loại phương tiện giao thông vận tải và những vật xuất hiện thêm khi gia nhập giao thông, những động từ liên quan đến giao thông,…

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1cycle (v)/saɪkl/đạp xe
2traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/sự kẹt xe
3park (v)/pɑ:k/đỗ xe
4pavement (n)/’peɪvmənt/vỉa hè (cho người đi bộ)
5railway station (n)/’reɪlwei ,steɪ∫n/nhà ga xe lửa
6safely (adv)/’seɪflɪ/an toàn
7safety (n)/’seɪftɪ/sự an toàn
8seatbelt (n)/’si:t’belt/dây an toàn
9traffic rule (n)/’træfIk ru:l/luật giao thông
10train (n)/treɪn/tàu hỏa
11roof (n)/ru:f/nóc xe, mái nhà
12illegal (adj)/ɪ’li:gl/bất hợp pháp
13reverse (n)/rɪˈvɜːs/quay đầu xe
14boat (n)/bəʊt/con thuyền
15fly (v)/flaɪ/lái máy bay, đi trên máy bay
16helicopter (n)/’helɪkɒptər/máy bay trực thăng
17triangle (n)/’traɪæŋɡl/hình tam giác
18vehicle (n)/’viɪkəl/xe cộ, phương tiện giao thông
19plane (n)/pleɪn/máy bay
20prohibitive (adj)/prə’hɪbɪtɪv/cấm (không được làm)
21road sign/rəʊd saɪn/biển báo giao thông
22ship (n)/ʃɪp/tàu thủy
23tricycle (n)/trɑɪsɪkəl/xe đạp ba bánh

UNIT 8. FILMS

Điện ảnh

*

Và tất nhiên sẽ luôn luôn phải có chủ đề về điện ảnh, Unit 8 các em sẽ tiến hành học thêm một loạt danh tự chỉ các loại phim cũng giống như các rượu cồn từ diễn đạt tính chất, cảm hứng nhé.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1animation (n)/’ænɪˈmeɪʃən/phim hoạt hình
2critic (n)/’krɪtɪk/nhà phê bình
3direct (v)/dɪˈrekt/làm đạo diễn (phim, kịch…)
4disaster (n)/dɪˈzɑːstə/thảm hoạ, tai hoạ
5documentary (n)/,dɒkjə’mentri/phim tài liệu
6entertaining (adj)/,entə’teɪnɪŋ/thú vị, làm vui lòng vừa ý
7gripping (adj)/’ɡrɪpɪŋ/hấp dẫn, thú vị
8hilarious (adj)/hɪˈleəriəs/vui nhộn, hài hước
9horror film (n)/’hɒrə fɪlm/phim kinh dị
10must-see (n)/’mʌst si:/bộ phim hấp dẫn cần xem
11poster (n)/’pəʊstə/áp phích quảng cáo
12recommend (v)/,rekə’mend/giới thiệu, tiến cử
13review (n)/rɪˈvju:/bài phê bình
14scary (adj)/:skeəri/làm sợ hãi, rùng rợn
15science fiction (sci-fi) (n)/saɪəns fɪkʃən/phim khoa học viễn tưởng
16star (v)/stɑː/đóng vai chính
17survey (n)/’sɜːveɪ/cuộc khảo sát
18thriller (n)/’θrɪlə/phim kinh dị, giật gân
19violent (adj)/’vaɪələnt/có nhiều cảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các liên hoan tiệc tùng trên cố gắng giới

Qua tiếp Unit 9, các em sẽ tiến hành tiếp cận mọi từ vựng nằm ở tầm mức căn bản liên quan đến các tiệc tùng, lễ hội nổi giờ trên cố gắng giới.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1festival (n)/’festɪvl/lễ hội
2fascinating (adj)/’fæsɪneɪtɪŋ/thú vị, hấp dẫn
3religious (adj)/rɪˈlɪdʒəs/thuộc về tôn giáo
4celebrate (v)/’selɪbreɪt/tổ chức lễ
5camp (n,v)/Kæmp/trại,cắm trại
6thanksgiving (n)/’θæŋksgɪvɪŋ/lễ tạ ơn
7stuffing (n)/’stʌfɪŋ/nhân nhồi (vào gà)
8feast (n)/fi:st/bữa tiệc
9turkey (n)/’tə:ki/gà tây
10gravy (n)/’ɡreɪvi/nước xốt
11cranberry (n)/’kranb(ə)ri/quả nam việt quất
12seasonal (adj)/’si:zənl/thuộc về mùa
13steep (adj)/sti:p/dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY

Các mối cung cấp năng lượng

Ở chủ đề này, những em sẽ chủ yếu làm quen với các từ vựng tương quan đến những nguồn tích điện trên Trái Đất.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /luôn luôn
2often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /thường
3sometimes (Adj)/ ‘sʌm.taɪmz /thỉnh thoảng
4never (Adj)/ ‘nevə /không bao giờ
5take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /tắm vòi tắm hoa sen
6distance (n)/ ‘dɪst(ə)ns /khoảng cách
7transport (n)/ trans’pɔrt /phương nhân thể giao thông
8electricity (n)/,ɪlɛk’trɪsɪti /điện
9biogas (n)/’baiou,gæs/khí sinh học
10footprint (n)/ ‘fʊtprɪnt /dấu vết, dấu chân
11solar (Adj)/ ‘soʊlər /(thuộc về) khía cạnh trời
12carbon dioxide (n)/ ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /khí CO2
13negative (Adj)/ ‘neɡətɪv /xấu, tiêu cực
14alternative (Adj)/ ɔ:l’tə:nətiv /có thể lựa chọn vắt cho đồ gia dụng khác
15dangerous (Adj)/ ‘deindʒrəs /nguy hiểm
16energy (n)/ ‘enədʒi /năng lượng
17hydro (n)/ ‘haidrou /thuộc về nước
18non-renewable (adj)/ ,nɔn ri’nju:əbl /không phục hồi, không tái sản xuất được
19plentiful (Adj)/ ‘plentifl /phong phú, dồi dào
20renewable (Adj)/ ri’nju:əbl /phục hồi, làm new lại
21source (n)/ sɔ:s /nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du lịch trong tương lai

Được đi du lịch chắc rằng là cầu muốn của không ít em học tập sinh, liệu có còn gì khác tuyệt rộng khi học thêm vào cho mình số đông vốn từ vựng tiếng anh về công ty đề du ngoạn phải ko nào?

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1safety (n)/’seɪfti/Sự an toàn
2pleasant (a)/’pleznt/Thoải mái, dễ chịu
3imaginative (a)/ɪˈmædʒɪnətɪv/Tưởng tượng
4traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/Sự kẹt xe
5crash (n)/kræʃ/Va đụng xe, tai nạn xe
6fuel (n)/fju:əl/Nhiên liệu
7eco-friendly (adj)/’i:kəu ‘frendli/thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường
8float (v)/fləut/Nổi
9flop (v)/flɔp/Thất bại
10hover scooter (n)/’hɔvə ‘sku:tə/một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt cùng bề mặt đất
11monowheel (n)/’mɔnouwi:l/một mẫu xe đạp bao gồm một bánh
12pedal (v,n)/’pedl/đạp, bàn đạp
13segway (n)/’segwei/một loại phương tiện dịch chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân nhằm chạy bánh xe trên mặt đất
14metro (n)/’metrəʊ/Xe năng lượng điện ngầm
15skytrain (n)/skʌɪ treɪn/Tàu trên không trong thành phố
16gridlocked (adj)/’grɪdlɑːkt/Giao thông kẹt cứng
17pollution (n)/pə’lu:ʃ(ə)n/Ô nhiễm
18technology (n)/tek’nɒlədʒi/Kỹ thuật

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD

Một quả đât quá đông đúc

Kết thúc với Unit 12, những em sẽ được học về trong số những vấn nạn phệ đang xẩy ra trên trái đất đó là việc tăng thêm dân số. Thuộc xem qua đông đảo từ vựng về chủ đề này nhằm hiểu hơn những em nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1affect (v)/ə’fekt/Tác động, hình ảnh hưởng
2block (v)/blɑ:k/Gây ùn tắc
3cheat (v)/tʃi:t/Lừa đảo
4crime (n)/kraim/Tội phạm
5criminal (n)/’kriminəl/Kẻ tội phạm
6density (n)/’densiti/Mật độ dân số
7diverse (adj)/dai’və:s/Đa dạng
8effect (n)/i’fekt/Kết quả
9explosion (n)/iks’plouƷ ən/Bùng nổ
10flea market (n)/fli:’mɑ:kit/Chợ trời
11hunger (n)/’hʌɳgər/Sự đói khát
12major (adj)/’meiʤər/Chính, công ty yếu, lớn
13malnutrition (n)/,mælnju:’triʃən/Bệnh suy dinh dưỡng
14megacity (n)/’megəsiti/Thành phố lớn
15overcrowded (Adj)/,ouvə’kraudid/Quá đông đúc
16poverty (n)/’pɔvəti/Sự nghèo đói
17slum (n)/slʌm/Khu ổ chuột
18slumdog (n)/slʌmdɔg/Kẻ sinh sống ở khu ổ chuột
19space (n)/speis/Không gian
20spacious (Adj)/’speiʃəs/Rộng rãi

Tổng hợp ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 7

Song tuy nhiên với câu hỏi trau dồi vốn tự vựng, vấn đề học xuất sắc ngữ pháp cũng là cánh tay tâm đắc giúp các em thuận tiện hơn trong việc thực hiện tiếng anh vào trong đời sống thực tế. Sang chương trình giờ anh bắt đầu của lớp 7, các em sẽ tiến hành học thêm về thì thừa khứ đơn, tương lai đối chọi cùng các kết cấu của câu so sánh

SIMPLE PAST (Quá khứ đơn)

Cấu trúc 1.Động trường đoản cú TOBE Khẳng định: I / He / She / It + was

You / We / They + were

Phủ định: S + wasn’t / weren’tNghi vấn: Was / were + S …?2.Động từ thường:Khẳng định: S + V2 / V-edPhủ định: S + didn’t + V1Nghi vấn: Did + S + V1 ….?

Lưu ý: giải pháp chia cồn từ thường ở thì quá khứ đối kháng (Simple Past)

Động từ bao gồm quy tắc (regular verb) thêm -ed vào sau đụng từ nguyên mẫu

Ex: Start -> Started

Động tự bất phép tắc (irregular verb) được chia theo cột 2 bảng rượu cồn từ bất nguyên tắc (Tham khảo 180 cồn từ bất phép tắc trong giờ anh)

Ex: Go -> Went

Từ thừa nhận biết: Yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

giải pháp dùnga)Hành động bắt đầu và chấm dứt tại 1 thời điểm cụ thể trong thừa khứ

Ex: Mary went khổng lồ the Paris last week (Mary đang đi tới Paris vào tuần vừa rồi)

Yesterday, I met him in the bus station (Hôm qua, tôi chạm mặt anh ấy làm việc trạm xe buýt)

b)Hành đụng xảy ra thường xuyên trong quá khứ

Ex: I always went to the park with my family at the weekend when i was a child. (Tôi luôn luôn đến công viên cùng với gia đình vào vào cuối tuần khi tôi là 1 đứa trẻ).

My mother usually carried an umbrella. (Mẹ tôi liên tục mang theo dù).

c)Một loạt hành vi xảy ra tiếp nối nhau trong vượt khứ

Ex: She drove into the yard, got out of the card, locked the doors and walked toward the house. (Cô ấy lái xe vào bên trong sân, đi ra bên ngoài xe, khoá cửa ngõ xe và hướng tới phía căn nhà).

SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn)Cấu trúcKhẳng định: S + will / shall + V1

(I will = I’ll)

Phủ định: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

Nghi vấn: Will / Shall + S + V1 …?Cách dùng

Tương lai solo dùng diễn tả một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai

Nhận biết: tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

Ex: He will come back tomorrow (Anh ấy đã quay trở lại vào trong ngày mai)

CÂU SO SÁNH

so sánh hơn:

Tính tự ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.

Xem thêm: Hợp Chất Phenolic Là Gì ? Vì Sao Lại Cần Thiết Cho Sức Khỏe?

Tính từ dài: S + be + more + adj + than ….My school is more beautiful than your school.

so sánh nhất:

Tính từ bỏ ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.