Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 bài bác 1: Sự năng lượng điện li

Vấn đề 1: Phương trình điện phân nào dưới đây không đúng?


A.HCl → H+ + Cl–

B. CHỈ3CHỈ COOH3COO– + BẠN BÈ+

C. GIA ĐÌNH3Đơn để hàng4 → 3 GIỜ+ + đối chọi đặt hàng43-

D.Na3Đơn đặt hàng4 → 3Na+ + 1-1 đặt hàng43-

Câu 2: Phương trình năng lượng điện phân nào sau đây đúng?

A. HỌ2VÌ THẾ4 + + SSA4–

B. GIA ĐÌNH2CÓ3 2 giờ+ + HCO3–

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3 → 2 gia đình+ + VẬY32-

D.Na2S2Na+ + SẼ2-

Vấn đề 3: các dây dẫn là

A. KCL rét chảy, dung dịch NaOH, hỗn hợp HNO.3.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa bài 1 lớp 11

B. Dung dịch glucozơ, hỗn hợp rượu etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O.3.

Vấn đề 4: dãy gồm các chất phần nhiều là chất điện li dũng mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CÓ3.

B.Na2S, Mg (OH)2HCI.

C. HClO, NaNO3Ca (OH)3.

D.HCl, fe (NO.)3)3Ba (OH)2.

Câu hỏi 5: CHỈ trong giải pháp30,043 M COOH, cứ 100 phân tử tổ hợp thì 2 phân tử phân ly thành ion. Nồng độ của ion H.+ được

A. 0,001MB 0,086MC 0,00086M. D. 0,043M.

Câu hỏi 6: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO.4 cùng với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(VÌ THẾ)4)3 ta thu được hỗn hợp X. Nồng độ của các ion SO.42- vào X là

A. 0,2MB 0,8MC 0,6MD 0,4M.

Câu 7: Trộn 400 ml dung dịch Fe.2(VÌ THẾ)4)3 0,2 M cùng với 100 ml dung dịch FeCl.3 Thu được hỗn hợp Y. 0,3 mol Y. Nồng độ những ion Fe.3+ vào Y là


A. 0,38MB 0,22MC 0,19MD 0,11M.

Câu 8: dung dịch chứa những ion: Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), KHÔNG3– (0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Quý giá của x là bao nhiêu

A.0,050. B.0,070. C.0.030. D.0,045.

Câu 9: Dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl– (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là


A. KHÔNG3– (0,03). B.CO32- (0,015). C.SO42- (0,01). D. NHỎ4+ (0,01)

Câu hỏi 10: dung dịch X chứa: 0,09 mol Cl–0,04 mol Na+một mol Fe3+ và bmol SO. Cô cạn X thì thu được 7715 gam muối bột khan. Cực hiếm của a với b thứu tự là

A. 0,05 và 0,05. B. 0,03 cùng 0,02.

C. 0,07 với 0,08. D. 0,018 cùng 0,027.

Xem thêm: Download Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 Vòng 4 Năm 2015, Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 Vòng 1 Năm 2015

Để đáp ứng

đầu tiên

2TẨY3MỘT4DỄ56TẨY
7MỘTsố 8DỄ9MỘTMườiTẨY
Câu hỏi 5:Chất điện ly CH3COOH là 0,02.

CŨMH+ = 0,043,0,02 = 0,00086 (mol)

Câu hỏi 6: phản nghịch ứng năng lượng điện phân:

MgSO4 → Mg2+ + VẬY42-

Al2(VÌ THẾ)4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

không phảiVÌ THẾ42- = 0,4 mol

=> CŨM (VẬY)42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)

Câu 8: Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nKỲ+ = nKHÔNG3– + nVÌ THẾ42-

=> 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x => x = 0,045 (mol)

Câu 9: hotline x là điện tích của ion Z, số mol y

Theo bảo toàn điện tích: 2nmg2+ + nKỲ+ + (-1) nCL– + xy = 0

=> xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án và đúng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là KHÔNG3–

Nếu x = -2, y = 0,015 mol thì anion là CO32- bị nockout bỏ, vì ion này kết tủa với Mg2+


Câu hỏi 10: Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)