Tào cởi uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 “Tam Quốc diễn nghĩa”)

Trung Quốc / Lớp 10 » La cửa hàng TrungNội dungHuyền Đức<1> bấy tiếng sợ tháo dỡ nghi mình có mưu trang bị gì, bèn làm cho một sân vườn rau sống sau nhà, ngày ngày vun xới, tưới tắm để triển khai cho toá khỏi ngờ.Quan, Trương thấy vậy hỏi rằng:- Anh không lưu lại tâm đến việc lớn thiên hạ, học tập làm chi cái việc của kẻ tiểu nhân<2> này?Huyền Đức nói:- nhì em biết đâu ý anh!Hai người từ đó không dám nói gì nữa.Một hôm, quan Vũ, Trương Phi cùng đi dạo vắng, Huyền Đức đã lom khom tưới rau, bất chợt thấy hứa Chử và Trương Liêu dẫn vài chục người vào vườn, nói rằng:- thừa tướng sai cửa hàng chúng tôi đến mời sứ quân đến ngay phủ.Huyền Đức đơ mình hỏi:- câu hỏi gì khẩn cấp thế, nhì ông?Hứa Chử thưa:- không rõ. Shop chúng tôi chỉ biết vâng lệnh cho mời.Huyền Đức theo hai tín đồ vào đậy yết kiến Tháo, cởi cười nói rằng:- Huyền Đức độ này ở trong nhà làm một việc kếch xù đấy nhỉ!Huyền Đức sợ hãi tái mặt. Tháo di động Huyền Đức dắt vào vườn sau nhà, nói rằng:- Huyền Đức học làm cho vườn, vững chắc không phải là 1 trong việc dễ dàng?Huyền Đức bấy giờ mới vững dạ, đáp rằng:- không có việc gì, có tác dụng để tiêu khiển kia thôi.Tháo nói:- Vừa rồi thấy trên cành mai đã tất cả quả xanh, sực nhớ lúc trước đi tiến công Trương Tú, đi đường không có nước, tướng tá sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta suy nghĩ được một kế, cầm cố roi vờ trỏ nói rằng: Trước mặt gồm rừng mơ. Binh sĩ nghe thấy kể tới mơ, ai ai cũng ứa nước dãi, đỡ được khát nước. Nay bao gồm mơ thật, phải hái xuống nhưng thưởng. Vả lại rượu thổi nấu vừa chín, cho nên vì thế mời sứ quân mang đến tiểu đình uống rượu.Huyền Đức bấy giờ đồng hồ trấn tĩnh lại được, theo cho tiểu đình, sẽ thấy bày mâm bát, thân bàn bày một đĩa mơ xanh, một bình rượu nóng.

Bạn đang xem: Uống rượu luận anh hùng


Hai bạn ngồi đối diện, ẩm thực vui vẻ. Lúc rượu chếnh choáng say, chợt thấy mây black mù mịt, trận mưa to chuẩn bị đến.Quân hầu trỏ lên trời, bẩm:- tất cả vòi rồng mang nước.Tháo cùng Huyền Đức cùng phụ thuộc lan can ngắm xem, túa hỏi:- Sứ quân gồm biết rồng nó đổi thay hoá cầm cố nào không?Huyền Đức nói:- Tôi chưa được tường.Tháo nói:- long thì dịp to, lúc nhỏ, thời điểm bay, cơ hội nấp. Thời điểm to thì nổi mây phun mù; lúc bé dại thì thu hình ẩn bóng; khi cất cánh ra thì liệng lách trong trời đất; lúc ẩn thì núp ở bên dưới sóng. Nay đang mùa xuân, rồng gặp mặt thời đổi thay hoá, tương tự như người ta lúc đắc chí, vẫy vùng trong bốn bể. Dragon ví như nhân vật trong đời. Huyền Đức bấy lâu đã đi khắp tứ phương, bao nhiêu nhân vật đời nay, hẳn đang biết cả, xin demo nói đến nghe.Huyền Đức thưa:- Bị này người trần mắt thịt, biết đâu được anh hùng.Tháo nói:- Huyền Đức tránh việc nhún bản thân quá!Huyền Đức nói:- Bị này được nhờ ơn thừa tướng làm quan trong triều, hero trong cõi trần thực ko được biết.Tháo nói:- Đã đành ngần ngừ mặt nhưng cũng đều có nghe giờ đồng hồ chứ?Huyền Đức nói:
- Viên Thuật sinh sống Hoài Nam, binh lương<3> nhiều, rất có thể cho là anh hùng được chăng?Tháo mỉm cười nói:- Xương khô trong mả, chỉ ni mai là ta bắt được!Huyền Đức lại nói:- Anh Viên Thuật là Viên Thiệu nghỉ ngơi Hà Bắc, tứ đời có tác dụng tam công, có rất nhiều đầy tớ cũ; bây chừ như con hổ dữ hùng cứ sinh hoạt Kí Châu; thuộc cấp nhiều tay tài giỏi, rất có thể cho là hero được chăng?Tháo lại mỉm cười nói:- Viên Thiệu hình dáng mạnh bạo, vào bụng nhút nhát, phù hợp mưu mẹo cơ mà không quyết đoán, thao tác làm việc lớn lại lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ tuổi thì lại quên mình, không thể hotline là anh hùng được.Huyền Đức lại nói:- gồm một người lừng danh trong tám kẻ tuấn kiệt, uy danh khắp cả chín châu, là lưu Cảnh Thăng, rất có thể cho là nhân vật được chăng?Tháo lại cười:- lưu giữ Biểu có hư danh nhưng không có thực tài, không phải anh hùng.Huyền Đức lại nói:- có một người, sức lực lao động đương khoẻ, cầm đầu xứ Giang Đông, là Tôn Bá Phù, hẳn là anh hùng?Tháo nói:- Tôn Sách nhờ danh tiếng của bố, không phải anh hùng.Huyền Đức nói:- giữ Quý Ngọc sinh sống Ích Châu gồm phải là hero không?Tháo nói:
- giữ Chương dù vậy tôn thất<4> nhưng mà chỉ như con chó giữ lại nhà, sao call là nhân vật được?Huyền Đức lại nói:- Như đàn Trương Tú, Trương Lỗ với Hàn Toại thì cố gắng nào?Tháo vỗ tay mỉm cười to:- bè lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì?Huyền Đức nói:- ngoài các người ấy ra, Bị thực không hề biết ai nữa.Tháo nói:- nhân vật là tín đồ trong bụng bao gồm chí lớn, tất cả mưu cao, bao gồm tài bao trùm được cả vũ trụ, bao gồm chí nuốt cả trời khu đất kia.Huyền Đức mới hỏi:- Ai hoàn toàn có thể xứng xứng đáng như thế?Tháo mang tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:- anh hùng trong thiên hạ hiện thời chỉ có sứ quân cùng Tháo mà thôi.Huyền Đức nghe nói giật nảy mình, bất giác thìa, đũa cầm ở tay rơi cả xuống đất. Đúng dịp ấy, cơn mưa sắp đến, tất cả một tiếng sấm rền vang. Huyền Đức ung dung cúi người xuống nhặt đũa cùng thìa, nói tảng rằng:- kinh thật! giờ sấm dữ quá!Tháo cười cợt hỏi rằng:- Trượng phu cũng sợ hãi sấm à?Huyền Đức nói:- Đức thánh ngày xưa gặp mặt lúc sấm dữ gió lớn cũng thay đổi sắc mặt, sao tôi lại ko sợ!Huyền Đức đã bịt đậy được hết vấn đề mình đánh rơi cả thìa đũa lúc nghe Tháo hotline mình là anh hùng.Tháo thấy núm không nghi vấn gì Huyền Đức nữa.
<1> Huyền Đức: lưu Huyền Đức, tức lưu lại Bị.<2> tè nhân: kẻ nhỏ nhen, hèn hạ, đối lập với quân tử.<3> Binh lương: quân lính và lương thực.

Xem thêm: Hình Thang Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang Cân, Hình Thang Vuông Lớp 8

<4> Tôn thất: loại họ nhà vua.
Đoạn này trích trường đoản cú hồi 21, trước đoạn Hồi trống Cổ Thành (hồi 28). Khi đó, ba bạn bè Lưu, Quan, Trương vẫn nương náu trên khu đất Tào, nhẫn nhịn hóng thời nhằm ra đi mưu thứ nghiệp lớn.Theo bản dịch của PHAN KẾ BÍNH, BÙI KỈ hiệu gắn (Tam Quốc diễn nghĩa, NXB Phổ thông, Hà Nội, 1959)