Yêu cầu: Viết lịch trình tính chu vi và diện tích hình tròn có nửa đường kính cho trước.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

Input: Nhập bán kính đường tròn từ bàn phímOutput: In ra màn hình diện tính mặt đường tròn

2. Giải thuật:

Bước 1. Nhập thông tin; bước 1.1. Nhập chào bán kính; cách 2. Xử lý: bước 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R; bước 2.2. Diện tích = Pi * R * R;Bước 3. Xuất dữ liệu ra screen chu vi và mặc tích.

Xem thêm: Tải Game Bắn Bong Bóng - Bắn Bong Bóng O Bubble Shooter 4+

3. Code Pascal:

program cv_dt_hinh_tron;uses crt;constPI = 3.14;var bankinh, chuvi, dientich: real;beginwrite("Nhap ban gớm hinh tron: ");readln(bankinh);chuvi := 2 * PI * bankinh;dientich := PI * bankinh * bankinh;writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1);writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1);readln;end.

4. Phân tích và lý giải code :

Dong codeÝ nghĩa program cv_dt_hinh_tron; Khai báo tên công tác cv_dt_hinh_tron uses crt; Khai báo những hàm tủ sách const PI = 3.14; Khai báo biến chuyển hằng PI = 3.14. Mục đích nếu PI thực hiện nhiều trong code thì ta chỉ cần biến hóa giá trị trên khai báo không cần biến đổi tất cả các giá trị của PI bên phía trong code var bankinh, chuvi, dientich: real; Khai báo các biến cần thực hiện trong lịch trình bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với hình trạng real( số thực) write("Nhap ban gớm hinh tron: "); In ra màn hình dòng Nhap ban khiếp hinh tron: readln(bankinh); Nhập từ keyboard để gán quý hiếm cho vươn lên là bankinh chuvi := 2 * PI * bankinh; Gán giá trị cho đổi thay chuvi bằng công thức tính chu vi (cv = 2pi R) dientich := PI * bankinh * bankinh; Gán quý giá cho phát triển thành dientich bởi công thức tính diện tích (S = pi R^2) writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1); In ra màn hình dòng chữ Chu vi hinh tron: với in giá trị của biến đổi chuvi ra màn hình writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Dien tich hinh tron: và in giá trị của biến hóa dientich ra màn hình readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho mình xem.

5. Tác dụng Pascal:


*

Kết luận: chúng ta thấy bài toán lập trình cho bài này chúng ta cần ghi nhớ hai công thức là tính diện tích và chu vi của hình tròn. Bởi đó, chúng ta cần lắp thêm một ít kiến thức về toán học tập nhé! ● (cv = 2pi R) ● (S = pi R^2)với R là nửa đường kính đường tròn