*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên bảo ngân

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) ngốc xuẩn, đần độn. ◎Như: mê mệt ngai 癡呆 ngớ ngẩn dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai vàng trệ 呆滯 trì độn, ngai bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết bỏ ra sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai rồng bổn 2. <呆板> ngai bản
呆 bao gồm 7 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)宝 bao gồm 8 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)保 tất cả 9 nét, bộ nhân: người(9)鸨 gồm 9 nét, cỗ điểu: con chim(196)堡 có 12 nét, bộ thổ: đất(32)葆 có 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)褓 có 15 nét, cỗ y: áo(145)鴇 bao gồm 15 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)緥 có 15 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)寳 tất cả 19 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)寶 có đôi mươi nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)煲 bao gồm 130 nét, cỗ hỏa: lửa(86)
Bộ 32 土 thổ <4, 7> 圻圻 kì, ngânqí, yín(Danh) tởm kì (chỗ thiên tử đóng đô), ghê thành.(Danh) Đất diện tích nghìn dặm.Một âm là ngân. (Danh) Biên giới, địa giới. § Thông ngân 垠.(Danh) Bờ, ngạn.1. <北圻> bắc kì


Xem thêm: Bộ Đề Thi Tuyển Chọn Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Môn Vật Lý

圻 có 7 nét, bộ thổ: đất(32)沂 tất cả 7 nét, cỗ thuỷ: nước(85)言 bao gồm 7 nét, bộ ngôn: nói(149)垠 tất cả 9 nét, bộ thổ: đất(32)狺 tất cả 10 nét, bộ khuyển: bé chó(94)痕 bao gồm 11 nét, cỗ nạch: dịch tật(104)银 tất cả 11 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)龂 có 12 nét, bộ xỉ: răng(211)跟 bao gồm 13 nét, bộ túc: chân, đầy đủ(157)鄞 gồm 14 nét, cỗ ấp: vùng đất, đất phong mang đến quan(163)銀 tất cả 14 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)龈 bao gồm 14 nét, cỗ xỉ: răng(211)誾 có 15 nét, cỗ ngôn: nói(149)嚚 gồm 18 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)齗 bao gồm 19 nét, cỗ xỉ: răng(211)齦 bao gồm 21 nét, bộ xỉ: răng(211)